Nowça we onyň manysyzlyklary talyplar.comda dowam edýär

Nowça we Manysyzlyk, bu ikisi aýrylmaz baglanyşykly bir zat boldy bu häzirki döwürde. Öziniň akly çatanokmyka? Şo bir zatlary kopýalap goýýar, millet zaýketek zaýpatalok boldow şu manysyzlyklardan. Gurçykly eserdäki şo kiçijek çagada manyly hou şu nowçadan.
Delphin
  • 48
  • 1008
  • 15/06/2017 03:33
  • 1 minutda oka

ktk

6 aý ozal

kabul bolsun delfi

Borjakov

6 aý ozal

Oñ saña name azary yetya? Basharsañ senem shoñyaly bol

emoboy

6 aý ozal

Ozem masheynik, arada pikirlerde Murat men durmusha chykyan diyen bolly welin Seni haysy samsyk alyar diydim welin jogaplamady :D

Delphin

6 aý ozal

@ktk, sowgat

Delphin

6 aý ozal

@emoboy, hahaha hali çykmandyrmy

bilal

6 aý ozal

Su nowcada bara nahilay

ktk

6 aý ozal

hany sowgat

Nowcha90

5 aý ozal

Bantikli şokolad bilen çaý içýan,başarsaň senem iç, sorag barmy

Nowcha90

5 aý ozal

@emoboý şo pikirde sen maňa gelneje diýdiň.damaý soň nadip men durmyşa çykýana wi Wepa ,meniň çykanym çykmadym bilen na işiňiz diýsene belki men Pensiýada ky adamdyryn he he he

Yslamdade

5 aý ozal

onnarsan senem et dosT, onynky yaly dereje gynrak dushmese sana

antikorrupsioner

5 aý ozal

Zaypatolok :lol

Mesutjan

5 aý ozal

Şondan keýp alýandyrda

Nowcha90

5 aý ozal

He he elden gelýan wagty ýuzýas

tarhun

5 aý ozal

Salam Nowcha gowmy yahdaylan

Karollay

5 aý ozal

Samsygow bir adamy tanamany gorip bolmahow . tano ovinca mowzuklaram gowy adamcylygy gyzyl yaly . basarsan senm nowca yaly movzuklary ac

Puh

5 aý ozal

Alla gaýrat bersin!

emoboy

5 aý ozal

Lale Hudaydan gork oraza ayynda yalan sozlemegidagy hich zatchada gorenogay estafyralla

emoboy

5 aý ozal

Gurlesena adama gownun yetenok ondana utanda otyryp dogry hat yazmany owren Masheynik!


Salam
Men seniň edil öz aýdyşyň ýaly adyň tutamok, we jigime ýazma, şonuň linesi meniň nomeriňe açylan kanikula gelende bardekä açdyryp fewralda ýorerdi okuwyna,name diýjek bolsaň maňa özime diý, iki çagaly birne azar berdiň eýle beýle diýdi diýip ýazypsyň, ýuzime syryp ine şu iki çagasy nar şuňa azar berdiň diýip bilýarmiň,eger men şeýle gyz bolsam sen geleňde senem elden sypasyň ýokdy
Myrat bu dunýe baky däl goý indi öýkelap ýörmaňi name eden bolsam ýuzime sen şeýtdiň diýip aýt eňsamden dälde ,men seniň ol elden geçirýaň gyzlaryň ýaly däl raz bir döwur dost dp eliňi uzatdyňmy indam gelip meni kerçgaý ölerin ýöne sözinden dänmen hatda men gyz bolyp sözimde duraryn emma erkek bolyp sözinden danýan gaty kan, ol bir wagt apbe şüpbe dost ertesi nadip ondan ýuz öwrup bilşine haýran men ony edip bilemok, goý men kemsileýin,kerçgeleýin ýone bir dost dp el uzatdymmy sen dönseň hem dönmen, men hatda ýazdym saňa diňe meniň töweregimde gorunme diýdiň men Bolýa bar islegiňislegi şo bolsa men ederin diýdim ýöne myrat ol diňe hatda ahyry, men edip bilemok ony sen edersiň ýone men dal
Guda bolyndy basdym ýat bolyp hem giderin ýöne seniň meni ýekesirap aglan günlem el uzadyp koşeşdiren gunleň ýuregim torunde galar, sen maňa ite diýmesin diýip bloklap bilersiň ýone menden ses çykmaz sebabi men siziň aýdan sözňize gora jogap beterden ejiz gelýan, bilemok nameden
Meniň ençe gezek ýalňyşmazlygyma yol görkezen ýigdi men ýigrenip bilemok
Sagbol, sagaman işle, sagamanja gez janyň sag keýpiň mydam baş bolsun
Toýdan soň ýa görnetin ýa gorunmen oda belli däl, barjak ýigdim ertir agzasy bilemok ýone sen mydama meniň üçin şol Myratsyň
Ajyburça men berdim nomeriň her gezek jaň edende seni soraýar men bar öza diýip dymýan, sorap duransoň berdim

Nomerim,suratym pozar diýip aýdyp hem oturma, ol zatlary sen meniň bilen söguşmaňkaň bereňsoň we men ondan öňki zatlary aýdanyň bilen bor diýýan we ýone edemok
Bor onda sagbol, bloklap bilersiň
Gowy edip nepis durlap düşunip okasaň welin telmunyp duran jigiňi ýeke goýmarsyň ýene az wagtdan oda baky durmyş ýolyňa gadam basýar
sagbol

Onsanam kop sozune dushunmedim elaytada shu "kerçgeleýin" diyenine dushunmedim. Name mana kartoshka zynjak bolyanmy ustume? :D

hako

5 aý ozal

@emoboy, men dogrudanam şok'da şumat o-0 nämeler bolup ýör? :D

emoboy

5 aý ozal

Gurlesena adama gownun yetenok ondana utanda otyryp dogry hat yazmany owren Masheynik!


Salam
Men seniň edil öz aýdyşyň ýaly adyň tutamok, we jigime ýazma, şonuň linesi meniň nomeriňe açylan kanikula gelende bardekä açdyryp fewralda ýorerdi okuwyna,name diýjek bolsaň maňa özime diý, iki çagaly birne azar berdiň eýle beýle diýdi diýip ýazypsyň, ýuzime syryp ine şu iki çagasy nar şuňa azar berdiň diýip bilýarmiň,eger men şeýle gyz bolsam sen geleňde senem elden sypasyň ýokdy
Myrat bu dunýe baky däl goý indi öýkelap ýörmaňi name eden bolsam ýuzime sen şeýtdiň diýip aýt eňsamden dälde ,men seniň ol elden geçirýaň gyzlaryň ýaly däl raz bir döwur dost dp eliňi uzatdyňmy indam gelip meni kerçgaý ölerin ýöne sözinden dänmen hatda men gyz bolyp sözimde duraryn emma erkek bolyp sözinden danýan gaty kan, ol bir wagt apbe şüpbe dost ertesi nadip ondan ýuz öwrup bilşine haýran men ony edip bilemok, goý men kemsileýin,kerçgeleýin ýone bir dost dp el uzatdymmy sen dönseň hem dönmen, men hatda ýazdym saňa diňe meniň töweregimde gorunme diýdiň men Bolýa bar islegiňislegi şo bolsa men ederin diýdim ýöne myrat ol diňe hatda ahyry, men edip bilemok ony sen edersiň ýone men dal
Guda bolyndy basdym ýat bolyp hem giderin ýöne seniň meni ýekesirap aglan günlem el uzadyp koşeşdiren gunleň ýuregim torunde galar, sen maňa ite diýmesin diýip bloklap bilersiň ýone menden ses çykmaz sebabi men siziň aýdan sözňize gora jogap beterden ejiz gelýan, bilemok nameden
Meniň ençe gezek ýalňyşmazlygyma yol görkezen ýigdi men ýigrenip bilemok
Sagbol, sagaman işle, sagamanja gez janyň sag keýpiň mydam baş bolsun
Toýdan soň ýa görnetin ýa gorunmen oda belli däl, barjak ýigdim ertir agzasy bilemok ýone sen mydama meniň üçin şol Myratsyň
Ajyburça men berdim nomeriň her gezek jaň edende seni soraýar men bar öza diýip dymýan, sorap duransoň berdim

Nomerim,suratym pozar diýip aýdyp hem oturma, ol zatlary sen meniň bilen söguşmaňkaň bereňsoň we men ondan öňki zatlary aýdanyň bilen bor diýýan we ýone edemok
Bor onda sagbol, bloklap bilersiň
Gowy edip nepis durlap düşunip okasaň welin telmunyp duran jigiňi ýeke goýmarsyň ýene az wagtdan oda baky durmyş ýolyňa gadam basýar
sagbol

Onsanam kop sozune dushunmedim elaytada shu "kerçgeleýin" diyenine dushunmedim. Name mana kartoshka zynjak bolyanmy ustume? :D

sawyer

5 aý ozal

@Emoboy, Nowça bilen araňyzda näme bolup geçenin-ä bilemok welin, gyz maşgala bilen beýdip sögüşip durmak erkek kişä gaty gelşiksiz. Onsoňam, ýalňyşmaýan bolsam, sen-ä maşgalaly, çagaly-çugaly, olam boý gyz, heniz durmuşa çykmadyk. Köpçülikde beýdip biri-biriňiziň aýbyny açyp ýörmegiňizi juda gelşiksiz hasap edýän.

Enesha91

5 aý ozal

Erkek adam halyna sheydip bir gyz bilen gurleshen gurruninize kopluk bilen paylashyp, ony masgaralajak bolshundan pes zat yok. Ol dal, sen oz statusyny gorkezip kiçlip otyrsyn shu wagt masgara bolup. Sheydip heley haly gep-gybat yayradyp yormage utananokmay? Tuys erkeklen ownamagy shu

Enesha91

5 aý ozal

@emoboy diyen agza yazypdym yokarkylary

emoboy

5 aý ozal

@Sawyer, Onsan bize goshulanyna ozune erkeklik hasap edip ozuni beyikdir oytyanmi? Goshulmada gyssa otyrda barde name ishin bar?

Neandertal

5 aý ozal

@emoboy, akyllyja bolsaň özüňe gowy bolar. Üýtgeşik zat ýazmandyr @nowça. Teswirini bärde goýan bolup kimiň üstünden güljek bolýaň sen? Häzir öz ýazgylaň goýulsa gaçyp gider ýaly ederler özüňi. Akyllyja bol, akyllyja. Duýduryş.

Nowcha90

5 aý ozal

Erkek adam diýip pasportynda erkek dp ýazyk bolaýmasa, erkek adam ownasa heleýje yokdyr, bular ýaly gemofraditler köpelýar soňky döwrurde

Nowcha90

5 aý ozal

Erkek adam diýip pasportynda erkek dp ýazyk bolaýmasa, erkek adam ownasa heleýje yokdyr, bular ýaly gemofraditler köpelýar soňky döwrurde

Nowcha90

5 aý ozal

@emoboý ozal hem gybat edip durmyşdan iýen şarpygyň az Gordiň öýtýan ,tanaňokmy, bileňokmy na işiň bara şu agzalar bilen ýa men seniň baryp elleşdirip gaýtsaň agzalaryňja bolmadym welin basyp bilmezmiň men boldyma,men özimi çeýnedemok, oýnajak adam heniz enesinden inenok, şu iki göziň bilen goreňdede şu durmyşdaky zatlara ynanma, her zat diýip Gordiň sesim çykarmadym sen ýaly ownamaýyn diýip etdim, hany aýt sen gyzlygym bilýarmiň yok,gelinligiňe bilýarmiň ýok,daýzalygym bilýarmiň yok,çagalygym bilýarmiň ýok,ýetginjek gyzlygym bilýarmiň ýok,soň nadip soň tanamadyk gyzyňa beýle tohmet atyp bilýaň, seni şu aýda Allaha tabşyrýan eden tohmetiň üçin saňa Allajan öňkuleriňdende beter göz görkezsin, şu gaýdyp gyz çaga tohmet atmaz ýaly, saňa Allaň bendesi däl, Allajanyň özi düşindirsin, edeniň öz gara bagryňdan önen çagalaryň durmuşa geçirip bersin, saňa başga söz ýok, seniň bn gepleşme ol ýaryň gyz erkek däl hazir bol diýip muň agza aýdanlaryndada men onyň bilen görşüp ýoremok diýip ynanmaýadym, seniň pikrimiň başa barmansoň bu zarlary etseň gowniň ynjalýarmy, meni çeýnap bilmeýaň, mem seniň çeýnejek gyzlaryň golaýyndan hem ýoramok, aý borla eşek bn deň bolyp bolmaz sen ýaly kelesaga diňe häää hmmm bolýa, senki dogry wse tamam

emoboy

5 aý ozal

Sen ozune dokuzyn duzuw diyjek bolyanmy? Shu bolsuna garganam bolyanmy? Seret tayagynam iki ujy bardyr! Beydip ozuni aklap jydyr jydyr edip sypmarsyn, masheynikligin yalanmy?
Onsanam @alagozli, agzan ozi pikirlerde nache gezek diydi sana arini koyup beydip yorme chagalaryna haypyn gelsin diyyadi, shonara sheydyp chidirdap bilmedin Shona gorkezmeli ekeninda bular yaly dilini, sebabi ol seni tanayar shon uchinem zat diyip bilmedinmi?? ,shu zatlary dushundirip bilyanmi?

asgabatda

5 aý ozal

Biderek gurrunler

emoboy

5 aý ozal

Sen ozune dokuzyn duzuw diyjek bolyanmy? Shu bolsuna garganam bolyanmy? Seret tayagynam iki ujy bardyr! Beydip ozuni aklap jydyr jydyr edip sypmarsyn, masheynikligin yalanmy?
Onsanam @alagozli, agzan ozi pikirlerde nache gezek diydi sana arini koyup beydip yorme chagalaryna haypyn gelsin diyyadi, shonara sheydyp chidirdap bilmedin Shona gorkezmeli ekeninda bular yaly dilini, sebabi ol seni tanayar shon uchinem zat diyip bilmedinmi?? ,shu zatlary dushundirip bilyanmi?

Nowcha90

5 aý ozal

Tanaýan bolsa ýuzume duryp bilerdi, goý pikirde diýdim welin şahsydyn ýapyp şo görşi giriş boldyda jyrdy, sebabin bilseň şo, Myrat şu bolşyň öz gowniňe jaýmy senden kiçi bolyp saňa akyl bermeli bolýan welin özime kiçilik bilýan sen bermeli maňa akyly, ýadamadyňmy şu heleý geplerden,alagozli gözi bn gordimi bar saşadan, ýa yusupdan sora heleými mem gyzlygym halys suw etdiňda bir gepiňda heleý sen diýip bir gepiňdede saşa senusen almady diýip,saşa bilen arkamyzdan name name bolanny bilýarmiň sen, onyň jikildeýanine seretme ýeri Geleňde gaty akylly oglan, diňe tire taýpa ara duşensoň, dost ýaly bolyp bir birekden aýrylyşdyk onyň bilen söýşemoga men ýa ony aldadymmy yok aldamok başdan hem men oňa dogryjamy aýtdym,gaýrat et ýa gelin sen diýip ýa gyz sen diýip bir pikirde bir dura ahyry, we plus meniň suratym sende gaty kandir şol suratdaky gyzy ýatda sakla, toý bosagasynda duryn toýdan surat men saňa hokman ugrsdaryn, soň ynansaň ynan ynanmasaň beýlelikgän ynan saňa ynandyrmak meniň borjyma giremok,sen pikiriňçe dostlyk hokman real gabatlaşmakdan döreýän bolsa senki ýalňyş, şu int üstu bn hem gaty kan otyran ýerinde maslahat berip goldaw berenim,şo bir zady kakalap ýadamadyňmy,meniň gyz bolaýyn gelin bolaýyn onyň saňa name dahyly bar sen şony duşundirip bilýarmiň,goýaly men pesirak bolyp ýadadym, ýekeje bir zat iki çaga iki çaga diýmaýiň.gaýrat edip men iki däl dort çaga planlaşdyryan geljekde,şu int menden başga kejeleşere agza ýok ýaly

Nowcha90

5 aý ozal

Heniza gyz özam birniň körpeçe gyzy, lälijjegi, öýkelejigi lälejigi Oraza aýynda bira tohmet atma birem ýalan sözleme guna maňa däl saňa barar, indam ynansaň ynan ynanmasaň Terslikgan ynan, ýapyk şu tema

Nowcha90

5 aý ozal

Gaýratly erkek öziňi saýýan bolsaň kopiňiz içinde açmaly ýeriň erkek bolyp sen açyp otyrman line bar imo bar liçga bar jaň bar şo taýlardada ikiçäk duşynşip bolýan ýerleri badyr ýone seniň.o zatlardan başyň çykanok öýtýan Tazeje internete giren bolaýmasaň onyň nameligin bilman gabar gelen ýere ýazýaň welin meni masgaralaýandyryn öýtýamiň erşiň ony edip biljek heniz enesinden doganok, sen aslynda kim bilen jedelleşýaniň bileňoga real ýekeje gezek tanaýsaň ýummaly ýeriň baky ýumup bu golaýlardan jyrjagyn bilýan,barik men özumi reklama etmek üçin giremok, ýa oglan saýlamaga diňe dost ýaly dost bolmak we içki dunýani howsala salýan hekaýalarmy köpçülige ýaýratmak bolany adama ýamanlygyna hem ýok peýdam degaýmese gybat gepden,gyz hem bolsaň daşda, erkek ýaly duryp bilýan, şagallamok, ýapyk indi şu tema

antikorrupsioner

5 aý ozal

Borow zaýketek bolduk sizdenem.Ertir diýseň ertirde,talyplar diýseň talyplarda.Siziň şahsy problemaňyz hiç kimi hem gyzyklandyranok.Ýbut blýädler bar şahsyda gyrlyşyň

antikorrupsioner

5 aý ozal

Ýebanuteý hakyky.Türkmen pahyr şahsyny biljekmi diýsene.Bularyň erkegä erkek däl,heleýem erkekden beter.

emoboy

5 aý ozal

Biz gutarmadyk entak dowamyna garashyber, elime bir subutnamajyk edineyin

belara

5 aý ozal

Manysyz gürrüňler

Nowcha90

5 aý ozal

@emoboy bar şo seniň suwutnamaň bolaýan ekenimda men gyz däl gelin bolaýan ekenimda, yok gelin däl seniň aýdyşyň ýaly iki däl üç çagaly gelin ekenimdä men,heý şo zatlaryň saňa dahylly ýeri barmy, ýa meniň bilen sen söýgi zerarly seni aldadymmy ýa pulyň alyp moşennik diýşuň ýaly moşennikçilik etdimmi ,şu yrsarap ýörşüňe haýran menä,bu ýerde ýaşyň name dahyly barlygyna hiç akylym çatanok, internet tanyş wirtual tanyş şo durşynada durar men kilçerip her tanyşlarymyzdan gorjek diýende ylgap görşüp ýormage elim degip duranok, goýaý indi şu meselani, men ýok hasap et, şu nowça nikden howaýy bir gyz giren ýaly hasap et

Mesutjan

5 aý ozal

Gör bulary

emoboy

5 aý ozal

Yurt dashynda okap yoren gyzynam deshik diydiler, bar ilki sen gyzyn amyny gora ozunkini gora, men aladamy etmede

Nowcha90

5 aý ozal

@emoboy saňa Kakajan salam aýtdy :D şuny aýt diýdi we name diýjek bolany öziň soraý nowça başga name diýdiň diýde


Gyz bar bolsa oda deşik bolsa ol gyz seniň gyzyňdyr,bizde dörän gyz maşgalada erkek adamda hiç wagt kişiň gyzynada,oglynada tohmet ýapýan daldir

(Oraza aýynda bir söz diý Alla bar, nowça sen iki çagaň bar, gyzyň hem daşary yurtda oda deşik, eger şu aýtýanlarym nädogry bolsa bolsa Alla maňa göz görkezsin) — diý wse tamam, ýone alagözli ýaly burça gawamda şahsyny ýapyp telde geoleşeli diýemde zut gaçyşy ýaly jogaplaman goýaýma,ýa da başga zatlar ýazyp goýjak bolma iki, iki agyz sözi ýazda goý,boldy

Kakajana welin öziň bir zatlar diýaýgin:D goresi gelipdirmi namemi ony aýtmady

ata

5 aý ozal

@emoboy, şu ýerde şeýdip durmagyňa hiç düşünip bilmedim-dä. Irrägem ýazyp "boldy edäý" diýjekdim welin, belki, galar-la aktiw edilmän, umumy ýerde "şahsy aýyplaryň açyşlyk" ýagdaýy diýipdim welin, indi kyn bolaýmasa. "hiçden giç ýagşy" ýene-de.

Aýat we hadyslardaky beýanlara görä hem biriniň aýbyny açmazlyk ündelýär, nähak ýere yzarlamak ýazgarylýar, eger içinde töhmet, gybat, ýalan maglumat we ş.m. ýagdaýlar bar bolsa-ha hasam .

Gynandym. Iň azyndan mundan soň goýarsyňyz diýip umyt edýärin. Remezan aýynda, baýramyň öňisyrasy bolmagy hem örän ýerlikli sebäp...

emoboy

5 aý ozal

Bolya @ata aga Bagyshlan!

gugajanm

4 aý ozal

emoboy emoboy ay jana sendenna boy bolarmy sena .......h..........y

Enesha91

4 aý ozal

Indi bir oçen oda gelip solýarka sepmedä

gugajanm

4 aý ozal

tutashsyn mana name

Stipe

4 aý ozal

Pahyryň jaýy jennetden bolsun!