Uzakda agzañ ýarşyna hödùrleýän

Uzakda otyryn ýùregim gysyp
Ele alyp jemşit jamyna bakdym
Wagt gidip barýar gazyny basyp
Tarhun sakla onuñ tormuzna kakdym

Bagtsyzlykdan zeýrenip ýòr byr bende
Paýhasly pikre batyp dur hanha
Gulli agza bolmaweri şermende
Geograt otyr ýekòzi tenha

Eneşjige bakyp akylyñ çaşsa
Lyamur agza peýdalanar pursatdan
Käte talyp komuñ gyzygy gaçsa
Adiz gynanýandyr ynan gursakdan

TDUgulýa okumuşdyr ynanyñ
Gòrmegeý geçirmez òñùne adam
Aşgabatda barmy gulýa ynamyñ
TDU maksat gulyañ şarpygyny dadan

Ählijämiz ùşìp kytaphanada
Kytaphanaçam bar okaýas kytap
Otyr aramyzada agza danada
Paýlaşypjyk iýýäs geläýse gutap

Karkara goşgyñy edewer tamam
Ýogsam çykyp barýar temadan goşgy
Lakamlaryn agzap bilmedim hemmäñ
Ýakdy meni talyp saýdyñ yşgy
karkara
  • 40
  • 682
  • 09/11/2016 05:08
  • 1 minutda oka

karkara

9 aý ozal

Agzalar öte geçen ýerim bolsa ötùnç soraýan degişmek ùçùn goşaýdym gaty byr gowam dùzùlen däldirle ýaryşda ýer almaz ýòne degişmek ùçùn

ENESHJIK

9 aý ozal

Karkara agza siz bu gosgy bn anyk 1-nji yeri aldynyz.sebabi bu yarysa bagyslap entek sizden basga adam yok ;-) )))))

ENESHJIK

9 aý ozal

Degisyan nesip bolsa anyk 1-nji yeri alar gaty gowy cykypdyr cynymy aydyan!

karkara

9 aý ozal

Sag bol eneşjik ynamyña

wagt

9 aý ozal

Wagt gidip baryar gazyny basyp,...
Talyplar com.unda eglensin biraz.
Sazyny calyp dur Dowran bagsymyz
Karkara agzamyz gosgusyn aydyar.

karkara

9 aý ozal

Sawala

karkara

9 aý ozal

Wagty saklap bolmaz näçe jan çeksek
Byrja öwrim edip gider ol daşa
Haçan gerkä diýip garyşyp ýörme
Esäsy zat özùñ bagtly ýaşa

wagt

9 aý ozal

Ozuni bilmeklik gen dalmi hazir,
Wagt baslesikde den dalmi hazir,
Gosgymyz manyly bolmagy ucin
Karkara jogaply sen dalmi hazir.

karkara

9 aý ozal

Mährine taý tapylmaz ynsan kim diýseñ
Elbetde diýerin ene bu ene
Ogyl gyz bagtyna suwsan kim diýseñ
Elbetde diýerin ene bu ene

Başymyza täç etmeli barlygmyz
Bilsediñ jan käbam saña zarlygmyz
Çagakak kàn gezek ýuwan arlygmyz
Bergili ynsanmyz ene bu ene

karkara

9 aý ozal

Karkar

Uzakda

9 aý ozal

Ýaryş dowam edýär

wagt

9 aý ozal

Gelin shu gun uysup etsek maslahat,
Diysek gozelligi caklendiryaris.
Eysem, gozellerin seredip gozne
Aydara soz tapman kosenip yorus.

kitaphanachy

9 aý ozal

Berekella şahyr gyz "KARKARA",
"WAGT" senem galaňok tüweleme

bilal

9 aý ozal

Tuweleme gowy gosgy, gyzykly degisme

charyyev

9 aý ozal

Gowy gosgy

Karkaracy

7 aý ozal

Ýaryş entegem jemlenmändirow bärde byr aý bolmadymam welin şol öňkilik men öňki karkara

elis

7 aý ozal

Bu ýarýşy jemlemek gerekdälmikä öýtýän

Karkaracy

7 aý ozal

Näme üçin beý diýdiň elis düşünmedile näme üçin gerek däl jemlemek

bilal

7 aý ozal

Salam karkara

Karkaracy

7 aý ozal

Gowjamy bilal

Karkaracy

5 aý ozal

Bilal bizi küsediñmi bizem yatlajak bar ekenow tarhun cykda gyz bukuldym gutardy cen boldy cykmaga

Gowjam

5 aý ozal

Salam agzalar

Karkaracy

5 aý ozal

Salam gowjam saydymyzyn in gowjasy

Gowjam

5 aý ozal

Waayyyy tesekkur ederim Karkara jora.....wiiy sana jora diydim welin sen gyzdyrsyna

tarhun

5 aý ozal

Çykdym menem karkarajan hemnanize salam

tarhun

5 aý ozal

@Bagtsyz agzamyz tapylar yaly yerde bukulmandyr oydyan onam tapayn men suwsap gidendir .

bilal

5 aý ozal

Salam hemmanize agzalar menem geldim

asgabatda

5 aý ozal

Menem bukulup-bukulup indi cykdym koneje we tazeje agzalar hemmanize mahirli salam

Gowjam

5 aý ozal

Tuweleme tüf,tüf.tüf goz degmesin seydip girip durana su sayda girenimden bari sonky yazan agzalar kan dusamok

Gowjam

5 aý ozal

Tuweleme tüf,tüf.tüf goz degmesin seydip girip durana su sayda girenimden bari sonky yazan agzalar kan dusamok

Karkaracy

3 hepde ozal

Hany siz nira yitrim boldynyz koneje agzalar

Gowjam

3 hepde ozal

Mena bar karkarajan:)))

Gowjam

3 hepde ozal

Yitdilera yazysyan doslarmyz:((....hany bilaaaaaal agza

gugajanm

2 hepde ozal

menem geldi,

Gowjam

1 hepde ozal

Sen nirden cykdyn birinji gezek goryan :)

Gowjam

1 hepde ozal

Sen nirden cykdyn birinji gezek goryan :)

asgabatda

6 gün ozal

Menem geldim tanadynyzmy meni

asgabatda

6 gün ozal

Menem geldim tanadynyzmy meni

tarhun

3 gün ozal

Salam köneje doslar joralar gowmy ýagdaýlarñyz

yurejigimm

3 gün ozal

Salam hemmanize .menem bar