Yşkda yatlap...

Yşkda yatlap...
Hemişe söygining tarypyny etdim,
Söygiden başlayaryn süyji gutarsyn,
Söygi zada yalan durmuşdyr öytdüm,
Janym sende başlap sende bitirsin.

Söygi dünyasine ayak basamda,
Bir toya baramda tötan tanyşdyk,
İlkinji göremde kursdaş toyunda,
Şu başlangyç bilen söyga gowuşdyk.

Mening wagtym doldy yat ile gitdim,
Okayardym okuwymyng dowamy
bilen,
Bir naçe wagtlap gözden gayypdym,
Seni görmek ahmyry hyyalym bilen.

Janglaşyp başladyk aramyz uzak,
Kim bilyar naçe yyl, naçe aylar bar,
Görsek söygi bize gurupdyr duzak,
Ana şol duzakda gizlin syrlar bar.

Sen meni söyyansing belki bileñok,
Yañy-yañy bolupdy taze
tanyşdyk,
Menem söyyan sözün aydyp
bilemok,
Köp wagtlar geçdi şeyle söyüşdik.

İne bir yyldanam köp wagt boldy,
Bir jan bir ten bolup söyen
günlerimiz,
Ne ajap ne sada pursatlar galdy,
Söyyan bilen ilerlesin yyllarymyz.

Bir gün garaşylmadyk hadysa boldy,
Seng durmuşyng üçin synagly gündi,
Yaşlaryng möwç urup deñizler doldy,
Mertlik göwnüñ ejizlige öwrüldi.

Bu söygiden habarsyz iki uly dünya,
Yagny kabang-kyblang fanydan
ötdi,
Sening dünyalering kalbymda
binyat,
Seni emin ellere manga goyup gitdi.

Elbette gynandyk bizi bilmedigini,
Dünye bu yalançy duzakdan dolan,
Jigiñ aydan ejeñe bar bildigini,
Habary bolup ejeng razyyam bolan.

Janym sabyr etgin yene az galdy,
Durmuşa gadam basyp gülmegimiz üçin,
Yat il dal aşygyñ hossaryñ boldy,
Söygi gamisinde yüzmegimiz üçin.

Ejem-kakam na razyýam bolsalar,
Men seni hoşamay güllerden seçdim,
Bu garyp göwnüme garşy gelseler,
Lebleri bally mey dilbere duşdum.

Nabelli taryplap siziñ waspyñy,
Şahyrlyk borjumy bitirdim bu gün,
Yşkda yatlap yary bilen dostymy,
Öylening toy tutyñ çözülsin düwün.

Goshgyn awtory Ruslan
Hudayberdiyew

ozik
  • 18
  • 1033
  • 03/06/2011 12:50
  • 1 minutda oka

littil

6 ýyl ozal

sajam ozik gaty gynanysly gosgy. bu senin durmusuna baglymy.

aynash

6 ýyl ozal

ozik,gaty gowy goshgy eken.paylashanyngyza minnetdar,yene yazyp durung!!!!!!

Yegen

6 ýyl ozalOzik daýy, bu goshgyñ ýöne-möne goshgy däl, ýürekden çogup çykan goshgy! Nesibeli gün senem bagtyña dusharsyñ, ara uzak diýip hiç gaýgy etmegin!

myahridjemal

6 ýyl ozal

Owez,minnetdar gaty govy goshgy,yenede yetirip dur. ( oz zyomymy ovman kimi oveyin))))

Abadan

6 ýyl ozal

Gowy hem gynancly go$gy eken ozik. Ýegen dogry adýar ýürekden cykan go$gy.

Ayjagash

6 ýyl ozal

Ozik gowy goshgy eken. Sagja bol. Yenede yazyp durun.

Yegen

6 ýyl ozal

Hawa Ayjagash, bu Ozik daýyñ öz ýürek joshguny!

ozik

6 ýyl ozal

hemmaniz sag bolung dostlar. Goshgyny men duzemok, Yone goshgyn sözleri menki, sho yurek joshgynynam goshgy setirlere gechiren Ruslan Hudayberdiyew.

Auditor

6 ýyl ozal

Yary yardan ayrmasyn :-)

sahett

6 ýyl ozal

ejem-kakam na razyýam
bolsalar,
men senihoşamay güllerden
seçdim,
bu garyp göwnüme garşy
gelseler,
lebleri bally mey dilbere duşdum.

manylyja bolupdyr

sahett

6 ýyl ozal

ejem-kakam na razyýam
bolsalar,
men senihoşamay güllerden
seçdim,
bu garyp göwnüme garşy
gelseler,
lebleri bally mey dilbere duşdum.
Manylyja bolupdyr

p0e0r0i0j0i0k

6 ýyl ozal

salam ozik.

arslangurt

6 ýyl ozal

Sagbol ozik dost, ozik siz nireli aslyk bilmek bolarmy?

arslangurt

6 ýyl ozal

aslyng

Öwezz

6 ýyl ozal

romanlardan otrywokmy bular?))
mena halamadym

Mmmm

2 hepde ozal

salam

MonteKristo

2 hepde ozal

Salam gowmy

dunyadursun

22 sagat ozal

Salam gosgy gowy haladym,kesge ejesi bn kakasam gorip bagtynyza guvansadylar.