pahyr yasulyn dusen guni...

gic yagsy gadyrdan talyp kardesler.men size logiki sorag jogaplarnyza garasyan.ar ayal arasynda bir dusnusmezlik
dorap adamsy ayalyny oldurjek bolup ayalyny kowalap baslayar.onsan bir yasuly gapysynyn onunde taret alyp otyran eken ayaly ol yasulyn oyune girip yetisyan adamsy gormanka yone halki yasuly goryar ol ayalyn oyune girenini we ayalyn adamsy yasuludan bir ayalyn ylgap gecenini gormedinizmi diyip sorayar.indi,in gyzykly yeri yasuly gordum diyse ol ayal olyar gormedim diyse guna gazanyar ol yasuly bu yagdaydan nadip bas alyp cykmaly
sahett
  • 71
  • 1406
  • 01/05/2011 07:40
  • 1 minutda oka

ozik

6 ýyl ozal

eysem adamyn ölumine sebapkar bolup gazanan günan ulumy yada yalan sözlap gazanan günang!

leonardoo

6 ýyl ozal

Eger-de ýaşuly görmedim diýse onda ol aldar, şol bir wagtyň özünde-de ol gelini ölümden halas edip sogap gazanar. Günä hem sogap bir ýerde bolsa hemme zat öňki-öňkiligine galar. Meniň pikirim ýaşuly görmedim diýip jogap bermeli!!!

nejepturkmen

6 ýyl ozal

günä bir düshunje ki,bu söz 1kg saman agyrmy 1kg demir diylen yaly bolya ozik dost.yöne ynsabyna görä hereket etmegni maslahat bererdim...
(gödegräk bolan bolsa bagyshla ozik dost!)

nejepturkmen

6 ýyl ozal

bendesi uchin allah goyan kanuny bozmak günä hasaplanya,ve yene bir zat her bir hereket synagdyr ve her bir hereketimize (duygularmyza ve pikirlermizede) alla shayatdyr! ...

Tourist

6 ýyl ozal

Ýa$uly är-aýaly biri birine ysny$dyryp biler. Aý belki öwüt nesihat bn. bu döwürde eli paltaly aýalyny kowalap ýörenem ýokla

Auditor

6 ýyl ozal

Leonardo goshulyan yone jogap elbetde bashgadrla

sahett

6 ýyl ozal

menem bu soragyn jogabyny 3 yyl gowrak pikirlendim yone uns bersen jogap guna gazanmazdan cykalga tapsan boljak . . .

Auditor

6 ýyl ozal

Cykalgasyz yagday yokdur. Ölùmden galan zada chare bardyr

jeyn91

6 ýyl ozal

aydarmykan yashuly men pikrimche

Multik

6 ýyl ozal

Ýashuly sesini çykarman kündügi bilen, ýañkyñ mañlaýyna bermeli, ana sogap!

Abadan

6 ýyl ozal

Mena yasulyn name jogap berenina bilemok welin,mena $onun deregine bolsam,"-göremok- diýýerdim.

Multik

6 ýyl ozal

Abadan! Sen yzyny aýtmadyñlaý hälkiñ, jogap ýazsana!

Abadan

6 ýyl ozal

Ýazdym,okap bilersin multik.

Multik

6 ýyl ozal

Ok!

sahett

6 ýyl ozal

beyle bolmaya

idealman

6 ýyl ozal

ýa$uly lal we ker bolsa näme?

Multik

6 ýyl ozal

Ýöne bashgada ugry bar onuñ, señ öýüñe gelip giren adam eýýam señ myhmanyñ bolýar. Gepem ýok gürrüñem, ikinji gelen adama señ gaýtargy bermäge hakyñ bar!

idealman

6 ýyl ozal

aha,öldüräýsin diýýäñmi?)))))wakrrrr

Multik

6 ýyl ozal

Ýashuly öýlenmägede haky barlaý, ol aýala:-):-):-)

idealman

6 ýyl ozal

dogry

Adgjmptw

6 ýyl ozal

Her hili zat boljak ekenaý walla...
Bizä çagarak bolýasmy nämemi, iñ soñundan jogabyny okarysdaraý

Multik

6 ýyl ozal

Ýashulyñ öýlenmägede haky barlaý, ol aýala, iñsoñy äri öldürjek bolsa:-):-):-)

idealman

6 ýyl ozal

aýdaý öz pikiriñi

Multik

6 ýyl ozal

Murgaply wäshilerde bara biri Oraz aga diýip:
-million ýarym pensiýa alýan, üstüñde ýüzärlik tütederin welin, allanäme gelin bolaýarsyñ!
Hahahahaha:-):-):-)

idealman

6 ýyl ozal

dü$ünmedimlaý(((

Adgjmptw

6 ýyl ozal

Indiki ýyl düşünersiñ nesip bolsa:-D

Multik

6 ýyl ozal

Idealman nämesi düshnüksizaý?

mahymjyk

6 ýyl ozal

yashuly namazlygynyn bashyna gecip otursa hic hili zadam bolmaz,soragam eshtmediksiran bolsun

dishagry

6 ýyl ozal

uch yerde aldamak guna dal biri shu yashulynky yagdayda yalnyshmasam

jeyn91

6 ýyl ozal

sahet ozun aydayda jogabyny name bolya

Auditor

6 ýyl ozal

Dishagyry dogry aytyamyka diyan shu yagday sholan 1ne gabat gelya öytyan

sahett

6 ýyl ozal

haysam bolsa biriniz dogry jogaba golaylasdynyz yone men aytjak dal tumeleme

idealman

6 ýyl ozal

yagny sahetin ozem jogaby yatdan chykardy....indem aytmadyk bolyar bildirtmejek bolup)))))

sahett

6 ýyl ozal

yok dost 3 yyl gozlenen jogap heniz heniz yatdan cykmaz

sahett

6 ýyl ozal

gowdugny hic kim jogap yazmandyr...............))))))))))))))))

idealman

6 ýyl ozal

indi shu wagt aydaysanam bolar jogap

sahett

6 ýyl ozal

hokman dal kim dir biri jogap berer belki (

idealman

6 ýyl ozal

hay mlyaaa.kösejekdä entek

sahett

6 ýyl ozal

bu name kosencmi yatdan cykar giderda

Ayjagash

6 ýyl ozal

Men pikirimce o yashuly taret alyp otyr hic zat gurlemedimika diyan. Ya-da o yashuly kor bolaymasa.

sahett

6 ýyl ozal

adam pahyr otyryp pikirlenmanem kyn gorya

milli

6 ýyl ozal

sahet yashuly esitmedik boldy geram?

Toty

6 ýyl ozal

MEN PIKRIMCE YASULY -HACAN DIYIP SORAYAR,
-OLAM EDIL SU WAGT DIYYA.YASULY HEM AYYOK EDIL SU WAGTA GOREMOK DIYYA(HEMISE MEN EDYAN ZADYM)

nejepturkmen

6 ýyl ozal

yashuly,näme prikol tutjak bolyañmay-diyse näme o eli paltaly...

(Eli paltaly smail)

myratmeredow

6 ýyl ozal

yoookardaky dishagry dostymynky dogrydyrlay

yapma

6 ýyl ozal

dişagrynyn aýdyşy ýaly üç yerde aldap bolýar şolaryn biri är-aýal aýrylşjak bolan wagty olary saklamak biri iki döwlet arasynda uruş turjak wagty aldamak, birinem yatdan çykardym yöne taryhda bir bolan wakada bir şagirt öz halypasynyň nirde bukulanyny aytyar (esgerler ony tutmaga geleninde) yöne Alla Tagallanyn keramaty bilen esgerler ol halypany görmeyarler.esgerler aydan yerinde yoga diyseler siz görüp bilmeseniz menin günam name diyip jogap beryar şonda halypa şägirdine name üçin bukulan yerimi aýtdyn senin halypana bolan hormatyn şumy diyse şägirdem eger men aldan bolsadym onda ikimize tutardylar menin dogrymy aydanym üçin olar seni görmediler diyyar. tükçede bir söz bar "ameller niyetlere göre" yagny "amallar(bütün etýan işlerin)niyetlere görä" bu yerdede garrynyn niýetine göra iki dürli bolup biler mena bir zat diyip biljekdal bu yerde goja bagly yöne goja adam gaharyndan sowaşandan soň oňa öwit bermeli yslam dininde är-aýalyn aýryşmasy uly günä diyip bilyän menä

nejepturkmen

6 ýyl ozal

yapma dost.

nejepturkmen

6 ýyl ozal

yapma dost.ajaýyp jogap berdiñ!

virtual

6 ýyl ozal

Emma jay yerinde yalan yagşydyr!!!
görmedim diyse gowy bolar

milli

6 ýyl ozal

sahet hayysh yzynyn name bolanyny yazayda! plzzz

sahett

6 ýyl ozal

her zadyn oz wagty bar bagyslarsynda eger godek hereket edyan bolsam

Camry

6 ýyl ozal

Señ öziñ sho ýashulyñ ýerinde bolsañ, haýsyny saýlardyñ Sahett?!

nejepturkmen

6 ýyl ozal

sahede govuja jogap saylamaga vagt beriñov-.)))))

Abadan

6 ýyl ozal

beydip uzaga cekip otyrmada,indibir aydayda?

Auditor

6 ýyl ozal

Entegem yazlmadymay dogry jogap, mùrepbe bolday bu tema?

zumerchi

6 ýyl ozal

мeн aйдaйынмы жогaбыны? кaрочe яшулы нeмe дийипдир, пaлтaлы хeм нeмe этмeли болупдыр и нeмeлaй дийипдирдa гидипдир!

Mody

6 ýyl ozal

haý ýa

Auditor

6 ýyl ozal

Hay berekella zumerik getir zacotkany

zumerchi

6 ýyl ozal

:зaчeткaны узaдып утaнып дурaн смaйлик:
:$ :-o

Auditor

6 ýyl ozal

Zacotka 10lujak yelmap zumerin smaylignyn arkasyna kakyan auditor smaylik

turkmenntug

6 ýyl ozal

men jogaby sahede aydandyryn.govuja sorasañyz aydar!
(kanfusiyin smail gornushi)

Auditor

6 ýyl ozal

Ay goya

turkmenntug

6 ýyl ozal

goyaysammykam...

Auditor

6 ýyl ozal

Rugsat, goyay

Tourist

6 ýyl ozal

Ýa$uly nähili hereket etdikä bilip bolmazmyka?

Abadan

6 ýyl ozal

Sahett bu yasulyn hereketini bize 3 yyldan son aydaymasa :-D

Tourist

6 ýyl ozal

:-):-);-)

mysterious

4 ýyl ozal

Ayow bu sorag jogapsyz galayypdyrmay.?

Gowjam

2 aý ozal

Jogabini bilyan yokmika hazirki agzalardan

Bicare

2 aý ozal

Yashuly yarashdyrmak ucin nesihat edip biler. Nesihat edil shol wagt yerlikli we tasirli bolman biler.

Yalan dini taydan 3 yerde rugsat berilyar: soweshde dushmanyna dogryny aytmazlyk, iki ynsany ya tireleri ozara yarashdyrmak we ar-ayalyn bagty we agzybirligi niyetlenende.

Sonky yagdayy ulandygy bolar yashulynyn we zenany olumden sheydip halas eder.

Awtoryn jogaby namede bolsa, yokarky jogabam bashgaca bir dogry jogap bolmaly.

Gowjam

2 aý ozal

Men pikirlemde bicare agzan pikirleri bilen den...=)