talyplar.com

ine Hudaýa şükür talyplar.com açyldy. Köne ýazgylar niredemi? Olar bar gidenok, nesip bolsa olaram geçireris. Hemme ýaly bizem wagt ýetmezçiligi çekýäs. Bir gynandyryjy ýagdaý açarsözleri halas edip bolmady herkime täze açarsöz döredip e-mail ugratdyk. Emailler junk ýa-da spam\'a baran bolmagy ahmal. Eger girip ýazgy ýazyp bilmeýän bar bolsa araňyzda maňa mail ugratsyn. Täze görnüş, sistema hakynda ähli pikirleriňizi bilesim gelýä. Şu blogyň aşagyna ähli kemçilikleri, gowylyklary ýa-da düşünmedik zatlaryňyz barada aýdyň! Siziň göwnüňüzden turar diýip umyt edýäs... admin/shahyr
shahyr
  • 181
  • 5912
  • 18/10/2007 02:22
  • 1 minutda oka

gaharjan

10 ýyl ozal

jogap yazyan men bu sahypa hehe :)

Farabi

10 ýyl ozal

Öz ýasan zadyňa geljegi ýoklaý

shahyr

10 ýyl ozal

entäk doly gutaranok sahypanyň bölümleri. Birem öňki talyplardaky ýazgylaram geçirmeli. Has gyzykly zatlar goşmakçy. Sizden gelen pikirler göz öňünde tutulyp.

shahyr

10 ýyl ozal

entäk doly goýbermedim täze açarsözleri .

Batyrgyz

10 ýyl ozal

Gaty uytgeshik bolupdyr.

Batyrgyz

10 ýyl ozal

minnetdarlyk bildiryas edyan ishleriniz uchin. :-) (hemmelerin adyndan aydyan rugsatsyz ;-)

Harmandali

10 ýyl ozal

eeeeeheeeeey Talyplar.com SALAMALIKLER!! Way gowydygyny goresim gelip gitdi :)
lki giren badyma yalnysh yere dushendirn oytdim. Onkuje gokje talyplary gorjekdim :))) ya-da sonky gonur talyplary ;D
Onki talyplaram erbet daldi ahyry. Yone gowja bolupdyr temalary gechirshdirmeseniz mena barde nira name yazjagymam bilemok :(((
Wiy kalaboklaram bolsun!! Minnetdar hemmanize!

Harmandali

10 ýyl ozal

eeeeeheeeeey Talyplar.com SALAMALIKLER!! Way gowydygyny goresim gelip gitdi :)
lki giren badyma yalnysh yere dushendirn oytdim. Onkuje gokje talyplary gorjekdim :))) ya-da sonky gonur talyplary ;D
Onki talyplaram erbet daldi ahyry. Yone gowja bolupdyr temalary gechirshdirmeseniz mena barde nira name yazjagymam bilemok :(((
Wiy kalaboklaram bolsun!! Minnetdar hemmanize!

Harmandali

10 ýyl ozal

Haha pakrishkamyzyn yarylmagy ahmal diyyami ;D remenlerimizi berkje dakarsda.
Entek ishi gaty kop oydyan. Nesip bolsa hemme zat ugruna bolar
Agzalar hosh gorduk! Indi gybata bashlaberelin :)))

agajanh

10 ýyl ozal

jogap yazyan men bu sahypa hehe :)

Harmandali

10 ýyl ozal

Hany gygyrmawach?! Son haysy agzan shu wagt sahypada otyrandygyny gorkezyan zat. Ay ozunizem bilyansinizlay.
Yone shundan bashga tema yokmy entek?! In kop okalanlara basyan weli hich zat chykanok :((( Yzyndaky sahypa diyen yere bassamam zat chykanok :((( Nirede name gyzykly zat bar habar berinda biriniz!!

Harmandali

10 ýyl ozal

bu sahypa durshy bilen degishme bolupdyra :D
Ashakda sahypa Guncha eshege degishli diyip oyun edip yazdynyzmay?! Bir zat edyan weli uytgeshik gulkunchje jogaplar. Yany onki parolymdan girjek boldym weli “tanshynyz guychli daldir” diyip dur :D gowja edipsiniz :))))

Harmandali

10 ýyl ozal

Gapjyk name bolyaray?! Ichi pullymy ya bosh :))))) “Yorejek” diyileni bassan nira yoreyakan diyip basdym weli oye yoreyan ekeninlay :(( hazir beyleki zatlaram basyshdyryp gorern :))) Birhiljega bolupdyr oza. Indi hemme zat 0-dan bashlamalymy?!
,
Bulem bir testjagaz :))))

Harmandali

10 ýyl ozal

Hemme zat tayyar dal bolup durla walla. Tayyar bolan wagty mana guk diyayin shonda gelern :)))

MuhaciR

10 ýyl ozal

bolor bolor :)

shahyr

10 ýyl ozal

Gapjyk barada. Entäk taýýar däl bolsa-da ýazaýyn. Bir ýazgyny halasaň şoňa pul berýäň. Çyn pul däl :). Onsoň her agzanyň puly öz gapçygynda durýar. Birem talyplar dükan diýip bir bölüm bolar şol bölümden zat satyn alyp başga bir talyba sowgat edip berip bilersiňiz. Doglan gününe ýa-da ýazgysyna. Başga-da köp zatlar üçin şol puly ulanyp bolýan ederis. Gyzyklyja bolar nesip bolsa. Hemme zady 0-dan başlamaýas. Öňki ýazgylary hem geçireris.

lebaply

10 ýyl ozal

jogap yazyan men bu sahypa hehe :)

serahsi

10 ýyl ozal

Bolarlay hemme zat nesip bolsa yuwash-yuwashdan. Biraz sabretmek gerek...

.x_xXx_x.

10 ýyl ozal

bah köp wagtlap gelmedim weli barsini düybünden üygtgedipsiniz ow...
bu dizaynam gowja eken önkisine göra has ansat yaly görünya ...
boljak name etmeli bolsa soramak ayyp dal, soraberin menden. Menem elimden gelenni ederin ...
Söz gezek beriniz üçin sagbolun(degişyan :D)

Farabi

10 ýyl ozal

Söz gezek beriniz üçin sagbolun(degişyan :D)

:D aý bärde mikrofony hiç kime bermäni gujaklap ýatsaň hem zat diýjek adam ýok.

.x_xXx_x.

10 ýyl ozal

\"hi5

Farabi

10 ýyl ozal

bu mickey mouse-yň kakasy bolmaly. ýaman playboy adam şü.

.x_xXx_x.

10 ýyl ozal

kim menmi??? yoklay olar yaman düşünman how men barada ...
men bir pahyr garyp okuwcy...

Farabi

10 ýyl ozal

5x saňa aýtmadym. ýokardaky syçana aýtdym.

garakchy

10 ýyl ozal

ey dusunemok name ucin bu hayvanyn adyna sychan diylipdir?!name uchin sychmadyk dimedilerkaaa?:)

garakchy

10 ýyl ozal

hemmanize gutly bolsun!!!peydali zatlar yazin.

akgül

10 ýyl ozal

bah sayt tazeden açıldı welin kopden bari gorunmeyan agzalaram yazıp başlapdyr my?? tuweleme :)

2fast2furious

10 ýyl ozal

yoklay, bula gowy bolmandyr
onki has gowudy

Ga1taman

10 ýyl ozal

her jogap yazylanda, ing başa geçer yaly etmeli eken..

Farabi

10 ýyl ozal

her jogap yazylanda, ing başa geçer yaly etmeli eken..

iň soňky ýazylanlar sağ tarapda ýokary çykýar.

mc_merw

10 ýyl ozal

Sahypaň «favicon» ýaman haladym. Çep tarapdaky main blok ýaman dar ýalak. Çala bir zat ýazsaňam kän ýer tutýa, 370px gaty az.

Farabi

10 ýyl ozal

dogry 370px az ýöne ulaltsaň ýazylan zatlar az ýaly bolup durýar. adamlar beýle saýtlarda köplenç uzyn ýazyp oturanoklar. ýazylan zatlar köpräk ýaly görnüp durmagy üçin şeýleräk strategiýa ulanaly diýdik...

Farabi

10 ýyl ozal

favicony özüm ýasadym ýöne IE7-de näme üçindir görnenok. Firefox-da gül ýaly...

Shazada

10 ýyl ozal

ay oglanlar onarmansynyz, bir ullakan forumy blog`a owurayipsiniz.. blog: A blog (short for \"Web Log\") is basically a journal or personal diary that is available on the web. Blogs are typically updated daily using content management software that allows people with little or no technical background to update and maintain them. blog yazyan kan, a forumy update edip kontrol etmek weli kyn.. ustunlikler

mc_merw

10 ýyl ozal

shahyr, title üýtgeýan edip bolmazmy ? Tabbed browsing ulanýan welin hemmesinde şol bir title, ýeke ýeke gözlemeli boyýa...

MuhaciR

10 ýyl ozal

shahyr, title üýtgeýan edip bolmazmy ? Tabbed browsing ulanýan welin hemmesinde şol bir title, ýeke ýeke gözlemeli boyýa...


boldy ;) sagbol agam

diwana

10 ýyl ozal

tema basanda \"jogap yaz\" diyen yere gelyar. shol temanyn bashyna geler yaly edilse gowy bolmazmy? yogsam her gezek tazeden yokaryk cykmaly bolyar.

diwana

10 ýyl ozal

\"sonky aylananlar\" diyip yazylgy yerde sonky aylanan 10 kishin ady bolyar oydyan. shuwagt kimler online; shony gorkezse has gowy bolmazmy?

agajanh

10 ýyl ozal

ses berilşik (poll) etseňiz hem gowja bolar.

shahyr

10 ýyl ozal

tema basanda \"jogap yaz\" diyen yere gelyar. shol temanyn bashyna geler yaly edilse gowy bolmazmy? yogsam her gezek tazeden yokaryk cykmaly bolyar.


Ol ýerde iň soňky jogaplar çykýa. Jogaplaryň arasynda iň soňky ýazylan bolsa iň aşakda durýa. Şol sebäplem aşaga gidýä. Şu bolşy gowy dälmi näme?

diwana

10 ýyl ozal

bolup biler. men oz pikrime beyleki gowy. yokary gorunse,ozun seredip ashak dushersin, nirelerini okamadygyny gorersin. eger bir tarapda tazedigi yazylsa hasam gowy bolar.
ilki tema hakda yazylany dal-de temany gormek has gowy yaly men ucin.

Harmandali

10 ýyl ozal

Shu yerde menem Diwana goshulyan sonky aylananlar dal-de hazirki online-dakylaryn atlary goyulsa gowy bolaymasa!! Mena shu wagt ankam ashdy nirede name bar onki yaly bolumlere bolenizokmy?!
Bayba indi abraya derek pul beryalerda :))) Gowydygyny magazynam bar bolsa edil hakyky durmush yaly bolyada bu. Shu wagtlykcha hich zat diymayin nesip bolsa ishinizi gutorarsynyz shonda gul yaljak bolar hemme zat.
A shu wagt mana hich kim pul bermedimika :)))

murik

10 ýyl ozal

Yok zat nadip aşsyn.Birem yöne pul yöne bu na boluşey dos gawja bolsana

murik

10 ýyl ozal

:))))))

Harmandali

10 ýyl ozal

Murik Goroglyny okamansyn oydyan mana dost diyip otyrsyn weli. Pul hakda bolsa men oyun edip aydypdym hatda oyun etmanimde-de bu pulun durmushda magazina gidip sowara bolmajagyna gozum yetya dogan!!

zeynep

10 ýyl ozal

hudaýa şükür - yazanda Hudaya shukur diyip yazmaly. Sen kime shukredyandigini bilyan dalmi ay dogan?

zeynep

10 ýyl ozal

Baa saytinizi entek doly onarmansynyz oydyan, caps harplary girmediniz ha?

Feya

10 ýyl ozal

Uraaa achylypdyrrrr!!!
Birinjidena onki yaly renklije bolsa has gowusy, sebabi beyle bolsa bir hili gozuni agyrtyar. Ikinjidenem, yazgylary ulyrak edip gorkezseniz, yeri ginrak bolsa. Uchunjidenem onkije abrayjyklarymyzy pula owurip berayseniz :)(shutkalay)
Gutlayan!

Farabi

10 ýyl ozal

Baa saytinizi entek doly onarmansynyz oydyan, caps harplary girmediniz ha?
Salam zeynep, hoşgeldiň aramyza.
öň hem belläpdim şu ýerde. ulanyjy näme ýazsa bir ony database-e ýazyşy ýaly goýýarys. ýöne sahypada görkezende css arkaly kiçi (lower case) harplar bilen render edilýär. uly harplar bilen ýazylan ýazgy copy-paste edilende ol ýazylşy ýaly uly harplar bilen paste edilýär.
beýdilmeginiň sebäbi internette her dürli adam bar we köpüsi grammatiki taýdan dogry ýazyp oturanok, bir harpy uly edýär, bir harpy kiçi edýär. şeýle ýazylan ýazgylar bolsa ýigrenji görünýär, saýtyň hilini hem pese düşürýär. şol sebäpli ýazgylaryň görnüşiniň owadanlygy üçin bir otala kiçi harplar bilen görkezmek amatlydy.

Farabi

10 ýyl ozal

Birinjidena onki yaly renklije bolsa has gowusy, sebabi beyle bolsa bir hili gozuni agyrtyar.
renk meselesi kyn mesele.

Ikinjidenem, yazgylary ulyrak edip gorkezseniz, yeri ginrak bolsa.

Şuny etjek bolýarys. Ýazgylaryň çykýan ýeriniň giňligini youtube videolarynyň giňligi bilen deň etjek bolýarys. css-leri düzeltmeli. ýazgynyň şriftiniň ulylygyny hem ulynyjy öz islegine bagly üýtgedip biler ýaly etjek bolýarys.

Uchunjidenem onkije abrayjyklarymyzy pula owurip berayseniz :)(shutkalay)
Gutlayan!
pul diýseň gözüňiz açylýa-da siziň :)

akgül

10 ýyl ozal

okamadyk postlarymyzyn okamandygymyzy gorkezjek bir bellek zat goyup bolar my?

online agzalary nireden gormeli?

shahyr

10 ýyl ozal

okamadyk postlarymyzyn okamandygymyzy gorkezjek bir bellek zat goyup bolar my?

online agzalary nireden gormeli?
İkisem edilmeli ýakynda. Belki ertire taýýar bolar nesip bolsa.

pendi

10 ýyl ozal

ba sonunda açilda-y bolsa-da.
Içimiiz gisip gitti talyplar\'siz.
Hemmelere salam

Feya

10 ýyl ozal

a nahili sitata etmeli?
onson smayliklerem yatdan chykarman.

Farabi

10 ýyl ozal

a nahili sitata etmeli?
onson smayliklerem yatdan chykarman.
ynha şeýdip edäýmeli :)

häzirlikçe <blockquote tagini ulanmaly. aňsatlaşdyrmaly...

Feya

10 ýyl ozal

dushunmedim :(
gowja edip dushundirsene? gayratjyk zdelay?!

onki_el_mariachi

10 ýyl ozal

mena haladym welin
harplarynynuladyp bilenzakmay..içine gaçyan saytynyzyn bolmasa

Farabi

10 ýyl ozal

wah biz şony adamlar saýta golaýrak oturyp ysnyşyp gitsin diýip etdik-dä :)

degişme bir tarapa muny etmeli boldy. köp aýdyldy :)

ata

10 ýyl ozal

in kop yazylan yerdaki mowzuga bassan jogap yaz diylen yere gelyar ekeni, diwana hem yanzydypdyr, onkusi yaly, mowzugyn bashyna gelse has amatly, sebabi, mowzugy okamak ucin, barybir, basha gelmeli bolyar, yogsam terslikgan her agzanyn pikirini okap basha geljek bolsan, onda kyn bolyar pikirimce!

ata

10 ýyl ozal

hazir sahypa doly tayyar dal ekeni, yone TM diline skriptleri terjime edilishi oran gownumden turdy(gownume yarady)
Berekellah!
Gysga wagtda gutararsynyz diyip umyt we dileg edyarin!

diwana

10 ýyl ozal

\"bash sahypa\" link yoklay, shonam edinsene

shahyr

10 ýyl ozal

iň aşakda bar baş sahypa link.

türkmenoglan

10 ýyl ozal

name üçin solak harplar bilen yazdylarka baş sahypa yazgysyny we beylekileri.........

akgül

10 ýyl ozal

şugun-a gelenim bari hemme zat edip bildiler şu sag tarapda duran zatlary:))

aşak düşdi.. edil şu wagta aşakda çep tarapa geçiripdirler:))

akgül

10 ýyl ozal

içindakileri hem ortalapdyrlar:)))

Farabi

10 ýyl ozal

:) akgül şuwagt bir ýeri döwüldi şony emel edip düzeltjek bolýas. şu wagtlykça oňuşsaňyz... häzirjek düzeltjek...

akgül

10 ýyl ozal

ay menem bular hemme yere goyup nirede has gowy gelişyaka diyyaler oytdüm..

ana hazir gül yaly boldy:))

Farabi

10 ýyl ozal

düzeltdim :)
bagyşlaň näsazlyk üçin :)

akgül

10 ýyl ozal

yo tersine gapdalda duranda nahili gowydygy bilip galdym.. ay garaz elden gidenden son gadyryny bilyan diyilyara.. şu wagt hem şonun başga yerde dalde hazir duran yerinde duranda nahili gowydygyny bilip galdym:))

minnetdar.. prostoyja zatlar velin kop zat owredya:))

Feya

10 ýyl ozal

harpjagazlary ulaldayyn??? ak gara bolup gozum chashyp baryarlay. renkinhem yatdan chykarman goshun!!!

diwana

10 ýyl ozal

sag tarapda sonky yazylanlaryn temasynyn atlarynyn bir bolegi bar. sholaryn ustune oky getirende icinde yazylan ing sonky yazgyn birnace sozi gorunyar. shony temanyn doly ady goruner yaly etsek has gowy bolmazmy?

diwana

10 ýyl ozal

yen bir zat. men pikrimce uly problema. \"sonky yazylanlar\" sutuninde sonky yazylan birnace hat gorunyar. emma meselem men birnace gunlap girmesem, yene shol yerde sonky yazylan pylanca hat gorunjek. ondan onki menin okamadyklarym bolsa gorunjek dal. men olary tapmagym ucin bolsa bash sahypadan bashlap, ashakdaky 1,2,3,...diyip yazylan sahypalara yeke-yekeden girip barlamaly boljak. bu-da kyn zat. yatdan cykaryan we kabir temalar yzda galyp yitip gidyar. aslynda muny pikir edyansinizdirlay ussalar ;). hemme zatdan onurti shuny duzetseniz gowy bolar. \"sonky yazylanlar\" yazyk bir link bolsa basanda sondan bashlap basha tarap yazylan hemme yazgylar chyksa.
shuwagtkyda ashak tarapynda \"dowamy\" diylen link shol bolmalymy ya? eger shol bolsa chaltyrak acsanyz...

korpe

10 ýyl ozal

men-a haladymey, durşy bilen prikollay...

korpe

10 ýyl ozal

men-a haladymey, durşy bilen prikollay...

korpe

10 ýyl ozal

men-a haladymey, durşy bilen prikollay...

korpe

10 ýyl ozal

bagyşlan welin men bir sapar iberdimmikam oydyan.

türkmenoglan

10 ýyl ozal

korpe düşünyan yagdayyna

diwana

10 ýyl ozal

yen bir zat. men pikrimce uly problema. \"sonky yazylanlar\" sutuninde sonky yazylan birnace hat gorunyar. emma meselem men birnace gunlap girmesem, yene shol yerde sonky yazylan pylanca hat gorunjek. ondan onki menin okamadyklarym bolsa gorunjek dal. men olary tapmagym ucin bolsa bash sahypadan bashlap, ashakdaky 1,2,3,...diyip yazylan sahypalara yeke-yekeden girip barlamaly boljak. bu-da kyn zat. yatdan cykaryan we kabir temalar yzda galyp yitip gidyar. aslynda muny pikir edyansinizdirlay ussalar ;). hemme zatdan onurti shuny duzetseniz gowy bolar. \"sonky yazylanlar\" yazyk bir link bolsa basanda sondan bashlap basha tarap yazylan hemme yazgylar chyksa.
shuwagtkyda ashak tarapynda \"dowamy\" diylen link shol bolmalymy ya? eger shol bolsa chaltyrak acsanyz...


shu hayishymy tazeden yazyan. men gaty yigidan girman bilerin. yone okamadyk yazgylarym bir yere jemlense gowy boljak. \"sonky jogaplananlar\"da taze yazylan konanin yerini alyp baryar. konelse-de men okamadyk bolsam ol yene yityar. duzedip bolmazmyka chaltyrak shuny.
kabir taraplardan onki forum gowudy men pikrimce. temalar belli tertibe gora jemlenendi. indi munda 200den kop sahypa bar. namanin nahili tapjak..

.x_xXx_x.

10 ýyl ozal

bah sayt tazeden açıldı welin kopden bari gorunmeyan agzalaram yazıp başlapdyr my?? tuweleme :)

mana kakdyryp aytyan a daldsin... :)

Mergen

10 ýyl ozal

Gozleyan zadyny tapybam, ol movzugy okap
bilmeyan bolsa name etmeli ???
Movzugyn tituly gorunyar, basyan velin
\"404 Not found\"...

shahyr

10 ýyl ozal

\"404 Not found\"
Entäk doly gutaryp ýetişmedik sistemany, wagt bilen bolar. 404 nirede gördüň link berseň düzetjek.

shahyr

10 ýyl ozal

Düşündüm.Ol önki sistema degişli googlyň loglary. Olam wagt bilen düzeler.

Mergen

10 ýyl ozal

Vagt bilen duzelyancha garashmalymy, ya-da olary okamagyn 1 charesini tapyp bolyarmy shahyr ?? Yagny, shol movzuga bashga yollar
bilen baryp bolyarmy ??
P.S. Dost sahypalaryn arasynda tmolympiad\'yn
gorunmeyshi gynandyryjy :(

shahyr

10 ýyl ozal

Dost sahypa bölümi taýýar däl-ä entek mergen. Ol diňe biziň network saýtlarymyzy goýan ýerimiz. Edil şumat öňki mowzuklary okap bolanok. Öňküsinde bardy gören bolsaň.

Mergen

10 ýyl ozal

Dushnukli.

Yene bir sorag:
A Turkmenpress ishlenokmy shu vagtlar ??
Menem sizin habar portalynyzyn feed\'ine subscribe bolan velin, hachan gorsem in sonky
habar \"Berdimuhammedowyn Tajigistan sapary\"
bolup dura :)

kakabay

10 ýyl ozal

SHahyr başga näme täzelikler bar.yogsam hiçbir zatdan bihabar.Men täzelikde internede girdim.

shahyr

10 ýyl ozal

Sonky döwürler taze gelenler belgilere (tag) düşünenoklar. Şonun üçin yörite autocompleter goydum yazgy yazylyan sahypada. Görün hany bolupmy?

Autocompleter önki yazylan belgileri görkezyar.


Yazanson şeyle bolyar.

agajanh

10 ýyl ozal

daş

kakabay

10 ýyl ozal

sözüm ýok!

diwana

10 ýyl ozal

admin, taze tema iberip bolanok namedenka? ya men tarapdanmyka?

shahyr

10 ýyl ozal

göreyin hany!

shahyr

10 ýyl ozal

çyndanam iberip bolanok. Hazir düzetjek nesip bolsa.

shahyr

10 ýyl ozal

düzetdim.

shahyr

10 ýyl ozal

Talyplar RSS lentasy indi işleyar.
http://www.talyplar.com/rss.php

agajanh

10 ýyl ozal

çyndanam iberip bolanok. Hazir düzetjek nesip bolsa.

aý şula gowy usul ekeni köpüräk mowzuk açyp başlasalar... :D

diwana

9 ýyl ozal

men pikrimce uly problema. \"sonky yazylanlar\" sutuninde sonky yazylan birnace hat gorunyar. emma meselem men birnace gunlap girmesem, yene shol yerde sonky yazylan pylanca hat gorunjek. ondan onki menin okamadyklarym bolsa gorunjek dal. men olary tapmagym ucin bolsa bash sahypadan bashlap, ashakdaky 1,2,3,...diyip yazylan sahypalara yeke-yekeden girip barlamaly boljak. bu-da kyn zat. yatdan cykaryan we kabir temalar yzda galyp yitip gidyar. aslynda muny pikir edyansinizdirlay ussalar . hemme zatdan onurti shuny duzetseniz gowy bolar. \"sonky yazylanlar\" yazyk bir link bolsa basanda sondan bashlap basha tarap yazylan hemme yazgylar chyksa.
shuwagtkyda ashak tarapynda \"dowamy\" diylen link shol bolmalymy ya? eger shol bolsa chaltyrak acsanyz...

ata

9 ýyl ozal

ilkinji duşuşykda talyplar.çom we geljegi barada gürrüň edilmedimi?!

sahypa hemme taraplaýyn haçan doly işläp başlarka?!

Farabi, Muhaçir, Şahyr we Agajanh dagy işli özler-ä welin, elleri degende düzediberseler :\"Dama-dama çöl bolar\" diýleni bolar pikirimçe. Ýöne hiç gymyldy bolmasa welin:\"Hiç dammasa çöl bolar!\" bölegini ýatlap, beýle bolmaz diýip pikirlenýän :)

Tapjangul

9 ýyl ozal

Ata aga edildile edmanem bolarmy beyle aktiw agzalarymyz barka.Nesip bolsa çöl edmeriz de.
Nesip bolsa yakynda shahyr bilini guşap şol bukjalary açmakçi yaly;)
Bizin etmeli işimiz sabyrsyzlyk bilen garaşmak galya:)

ata

9 ýyl ozal

aý, ol häzir köneürgençde entäp ýörendir, bukja-mukja aklynyň ujunbdanam geçýän däldir :)

Ýöne maňa-da aýdypdy ol sahypany gutarmakçydygy gysga wagtda, köp işden ýaňa öz işkerinem edip bilenokdy, üstesine, menem iş berdim we gyssap aldym welin, meňkini ilki dynyp, meň şerraýlygymdanam dynaýdy:)
Aslynda, göwnüne degdimmikäm diýip çekinýän şeýle oňat jigimiň welin, enşallah, beýle däldir. Sebäbi, bu sahypada günüň nakylynda \"Gyssaga düşende eşek atdan ýüwrük bolar\" diýen manyda 1 nakyl goýupdy, belki-de, meniň eden bir ýagdaýym üçindi diýip pikirlenmän durup bilemok!

Şahyr, şeýle däldir-ä, jigim:)

Tapjangul

9 ýyl ozal

ay ony shahyr agamyz gelenson jogaplarda:)

ata

9 ýyl ozal

hä, näme, ýogsam özüň jogaplaberjekmidiň :)
he-he, dogrudanam, iň gowy kömekçisi bolup barýaň-ow senem :)

Meň duşuşygymda kim(ler) kömek ederkä :)

Tapjangul

9 ýyl ozal

Joagaplardym yöne shahyr agamyza yer galsyn diydim.Bolmasa gaty göraymesin.:)
Ata aga men bolan bolsam daş ederdimde;)
Bir şu aktiw gyzlara hayişinizi bıldırseniz galany gaygy etman bütin saıtlar eşderler duşuşygynyzy.:)

ata

9 ýyl ozal

ha-ha, eýýäm haýyşt baryny etdim-ä:)

hawa, goldaw berýän gyz jiggilerim bar, Allah olardan razy bolsun!

Duşuşygy men gurnaýan diýen bolýan welin, diňe adym geçýär-laý, asyl ylgap gurnaýanlar şol jigilerim-dä, berekellah, olara!

rebuilder

9 ýyl ozal

heh))walla men öň bärde agzadym, içim gysdy pozuberdim..emma bu gezek pozmajak bolarynda:( intäk taýýar bolmadygyna mena gynandym..((bu işde meň elimden birzat gelse aýdaýyň edjek bolaryn..bilgisaýardan az zat bilsemem:((..
!!Sagja geziň!!

rebuilder

9 ýyl ozal

ata

9 ýyl ozal

rebulder, eger haýsydyr bir garaw ýok bolsa, öňki nigiňi(ulanyjy at) aýdyp goýbersene!
Tapjanjyga gaçyp gezjek boldy welin, bir oglan bar planyny dagadaýdy-da :)

Feya

9 ýyl ozal

bah ata aga, tapjanjygyn plany bardymy??? viy yogsada onki yaly sorag morag berenizok, ony tanaydynyzmy ya? bizem tanyshdyrynda indi :)

ata

9 ýyl ozal

neme-laý, çak edýän-le diňeje, olam öňki güýçli agza bolmaly, 2 dagyn ady bardymyka diýýän, özem dost sahypadaky \"...-Hajy\" agaň taraplardan bolmaly pikirimçe, indi tanadyňmy :)

Tapjangul

9 ýyl ozal

Tanyşlyk gowy zat yöne nigim bilen tanasanyz gowy bolar.:)
Gaçyp gezmekçıdım gezerdimde eger özümi tanyşdyrmadyk bolsam şol bir oglana bar planymy dagadaydy.:(

ata

9 ýyl ozal

men sahypadan offline bolsamam, online göründim-le?!
bu belli wagta deňiç şeýle bolup, soň öçýär öýdýän, ýaňy-ýakynlarda başlady şu häsiýet pikirimçe?!

Nämedenkä?!

Tapjangul

9 ýyl ozal

sebabi shahyrsyz sahypa tozjak bolya:)

agajanh

9 ýyl ozal

ata aga offline wagtyňyz onlinedygyňyzy nädip gördüňiz ? :D

jankaka

9 ýyl ozal

tuweleme 1 yil onku talyplar com nahili su wagtky nahili yazgylaram up uytgesik

jankaka

9 ýyl ozal

herekete bereket diyipdirler nesip bolsa bereketini hem gorers

bond

8 ýyl ozal

arhiwden harmandali on barde shef eken wah men onun yoguna yanayypdyryn bilman.

SerJon

8 ýyl ozal

bashda kadr ekeninizlay hemmaniz, yene bir gezek gelayse onki agzalar, ay olam kicijik bir arzuw.

dereksiz

8 ýyl ozal

way talyplaryn mundan onki gornushi nahilay,uytgeshikdimi....bilip bolmazmyka

jankaka

8 ýyl ozal

hey gidi gunler

tmtiger

7 ýyl ozal

shahyr sen bu saytyn admini ekeninow! eyesi!
men dushunshume gora!
sen shu mahal nirede!

murik94

7 ýyl ozal


tmtiger sen nirede okayan

tmtiger

7 ýyl ozal

hytayda

murik94

7 ýyl ozal

tmtiger haysy ugur boyunca

tmtiger

7 ýyl ozal

elektronshik!
yone shu wagt hytay dili indiki yyldan bashlayan oz ugruma!!!

hallboy

7 ýyl ozal

O-o-o-o...
Talyplar.comda ilkinji achylan tema. )))

Yöne 3 yyl bolan bolsada shu saytyñ döränine, gapjyklar häläm bosh. Eger sowgat iberip bolyan bolanynda DILUSH, üstüñi sowgatdan gömerdim

:-):-):-)

Bravo

7 ýyl ozal

Haha

hallboy

7 ýyl ozal

Sha-a-a-a-a-h-y-y-y-y-yr...

hallboy

7 ýyl ozal

Sha-a-a-a-a-h-y-y-y-y-yr...

liverpool

7 ýyl ozal

men türkmencafeden adym aljak bolýan bolanok kim bilýä nädip almaly. öňünden kömegiňize sag boluň

Cwetocek

7 ýyl ozal

on sayt renklidimika?!

Crash

7 ýyl ozal

sheyle yaly oza swet.

Feya

7 ýyl ozal

on sayt renklidi, oz islegine gora hem uytgedip bolyardy oydyan. hemme zadam gowy ishleyardi, shahsy habarlashma chenli. her yazga bal berip bolyardy. garaz onki gorkune gelse mena begenjek!

Cwetocek

7 ýyl ozal

menem begenjekda a to ak gara yone:-)

Crash

7 ýyl ozal

menem begenjekda a to ak gara yone Cwetocek | 2010-08-24 22:41:52
swet bize hichlay sana zalkalay hehe

Broker

7 ýyl ozal

Kynchylyk yok ejizlik bar dunyade, diyyarmi ?

Cwetocek

7 ýyl ozal

kynchylyk yok ejizlik bar dunyade,
diyyarmi ?
broker | 2010-09-30 09:32:57

diyyar 6ona! Dogry aytya!

Leylisa

7 ýyl ozal

Kyncylyk-da bar ejizlik-da bar only hic Kim bilmez

Cwetocek

7 ýyl ozal

aslyyetinde kyncylyk yok!kyncylygy doretyanem ozumiz...

Cwetocek

7 ýyl ozal

gapjyk barada. entäk taýýar däl
bolsa-da ýazaýyn. bir ýazgyny
halasaň şoňa pul berýäň. çyn pul
däl . onsoň her agzanyň puly öz
gapçygynda durýar. birem
talyplar dükan diýip bir bölüm
bolar şol bölümden zat satyn alyp
başga bir talyba sowgat edip
berip bilersiňiz. doglan gününe
ýa-da ýazgysyna. başga-da köp
zatlar üçin şol puly ulanyp bolýan
ederis. gyzyklyja bolar nesip
bolsa. hemme zady 0-dan
başlamaýas . öňki ýazgylary hem
geçireris.
shahyr | 2007-10-19 19:16:12

shahyr 3 yyl boldy entegem tayyar dallay gapjygym:-(
dunanam acylmandyr:-(
yakyn gunlerde doglan gun bardyda sowgatjagaz alayjakdymda :-)

Bravo

7 ýyl ozal

Shahyr aga 3 yllap eshshi edpdr agzalary ;D

akrap05

7 ýyl ozal

Admin bolsan gunde girip hawar tutmalydami saytdan?

hallboy

7 ýyl ozal

Şul aýyň 18 - inde Talyplaryň birinji temasynyň açylanyna 3-aý bolypdyr!

Bravo

7 ýyl ozal

Yuwalyn...:D

arman marsrowka :-|

Goool

7 ýyl ozal

ayyy mena gyzyklandyranoklay

magnit

6 ýyl ozal

öööñki temalar näme u.nka gyzykly gecen ýaly :-(

Auditor

6 ýyl ozal

Name diyjek bolyan magnit

Abadan

6 ýyl ozal

men dusmedimle,on admin basgadymy,yslam aga dalmi?
Ondanam yokardakylan aydysy yaly,renklije bolsa has gowy bordy..

idealman

6 ýyl ozal

hawalay,on nahili bolanyny bir gorup bolsady bara))))

guljagaza

6 ýyl ozal

бетер говы бу сайт ! йоне аз кечилик бар! харпларны аз улалдып боланокмы

magnit

6 ýyl ozal

henizem saýt üýtgänok

mirasymyz

6 ýyl ozal

Bäh, gaty öň söz beren ekenlerow. Saýty gowlajak diýip.

Cwetocek

6 ýyl ozal

Gapjygym henizem tayyar dal :-/ oktyabrda doglan gun bardy sowgat alayjakdymda :)

Maykl

6 ýyl ozal

doglan gun oktyabr'damy yada fewral'da? =)

Cwetocek

6 ýyl ozal

Ozume sowgat aljak dalou bihh :)

vipboy

6 ýyl ozal

gapjyk barada. entäk taýýar däl bolsa-da ýazaýyn. bir ýazgyny halasaň şoňa pul berýäň. çyn pul däl . onsoň her agzanyň puly öz gapçygynda durýar.
birem talyplar dükan diýip bir bölüm bolar şol
bölümden zat satyn alyp başga bir talyba sowgat
edip berip bilersiňiz. doglan gününe ýa-da
ýazgysyna. başga-da köp zatlar üçin şol puly ulanyp
bolýan ederis. gyzyklyja bolar nesip bolsa. hemme zady 0-dan başlamaýas. öňki ýazgylary hem
geçireris.
shahyr]
gapjyk barada soz beripdir yone entegem gachyp yor oytyan

Agent007

5 ýyl ozal

Bäh.

Agent007

5 ýyl ozal

Bäh.

idealman92

5 ýyl ozal


ynandyňyzmy?sizi aldadylar

phenomen2

5 ýyl ozal

nesip bolsa yakynda shahyr bilini guşap
şol bukjalary açmakçi yaly
bizin etmeli işimiz sabyrsyzlyk bilen
garaşmak galya
tapjangul | 2008-02-26 09:07:15

Makintos

5 ýyl ozal

bah

phenomen2

5 ýyl ozal

bah
makintos | 2012-11-03 00:04:00

hmmmmmmbaaaaaaaaaH

Agent007

5 ýyl ozal

sagbol hemme at gul yaly ishleya

Makintos

5 ýyl ozal


hmmmmmmbaaaaaaaaah
phenomen2 |
2012-11-03 00:12:25


ähimmmmmm bäähh walla sizemayt

phenomen2

5 ýyl ozal

mmmbaaaah hawwo bizemayt

jankaka

5 ýyl ozal

dogry aaydyanz

phenomen2

5 ýyl ozal

hawwo dogry aytyalar

aga593

5 ýyl ozal

durunhow, men pochdam yok, bar bolsada men yadyma dushenok, gayrat edin, men parolum gitse son tapyp bilemok....

virmenaard

5 ýyl ozal

ynanmaga çalyşýas welin....

BATYRAVALON

5 ýyl ozal

Ay menem oz gezegimde acar sozu bolmayan yani acar sozsiz ulanyjylaryn name yazanlaryny gormek mumkim yone muny dine acar sozu bilen gireryy etmeginizi hayys edyan meselem gmail yaly parol bn girip her kim oz postasyny gorse ya gaty gowy bolardy

emoboy

1 ýyl ozal

Menem gellim :-)

OrazM

1 ýyl ozal

Salam menem tàzeje agza :)

ata

7 aý ozal

Arhiwin ilkinji mowzugy :)

acharsoz

7 aý ozal

parolyny pocthasyny bilmeyanler lakamyny nadip yzyna almalyka ? kone ynamdar agzalardan ozudigine kepillik alyp zat etsen taze mail, parol gayrat etmezmika adminler ?

Sohle

7 aý ozal

Arhiwi nadip görmeli?

ata

7 aý ozal

Acharsoz, sen onki haysy agza?

Gecende Has ag (z)a 2nji mowzugyny hapa, payysh, sogunc sozler bn acanda, goni pozupdyrlar shol gun. Diymek, barik garayan (lar) bar.

Bellik: Has akganyn beyle soguncli mowzuk acmajagyna ynanyaryn. Erbet niyetli biri onun koduny tapyp yada ozi sign out etman giden bolmaly pikirimce. Gynandym.

acharsoz

7 aý ozal

Adminler şu mail bilen parol meselämi çözüp berjek diýmänkäler aýtmak bolmaz-a Ata akga :) Adminiň ol gurban03 diýilýän mail-hä meniň registirasýa edenimdäki mailim ýaly pozulyp, ýok bolup gidipdir öýtýän, hat-mat gidenok oňa. Parolam save etdirseň giren tapylýar bir mahal, etmeseň öz ýadyňdan çykýa. Ýaşamak aňsat däl garaz.

ata

7 aý ozal

Mail gerek dal eger adminler komek etjek diyseler. Yone admin ya moderlerden haysysy komek etmek islar - ony biljek dal. Sen yenede line id ya ishlap duran mail adresini shu yerde ya ayry mowzukda dykgatlaryna yetirip goyay. Gorseler komek edip bilerler...

Lunluchi

6 gün ozal

10 ÿyl ozal diÿÿär..
Biz ol wagt nämeler bilen bashagaÿdyk...

Enkam

6 gün ozal

Men 7 ýaşymdadym :)

Lunluchi

6 gün ozal

10 ÿyl mundan ozaldakylar bu wagt 3-4 çagalydyr..

Enkam

6 gün ozal

Şonaýt

Mogamed

6 gün ozal

Mumkin yalandyr "10 ýyl ozal" diyyani