Uzak gurrunler 15

. 1. Biz bolsa nähili sada. Okuwa girmek üçin para berilýänini men birinji ýyl medinstitutdan ýykylyp ikinji ýyl uniwersitete dokumehtlerimi tabşyrýan pursatymda bildim. Uniwersitetiň gapysynda dokumentlerimikabul edip oturan gyz menden;-Kakaň bilen geldiňmi diyip sorady Men ýok diýdim. Onda ol guz;- Onda azara galyp ýörme biziň uniwersitete pulsuz...

Dowamy »

127 5
Bilim, 4 days ago


Uzak gurrunler13

13 Ýok. Meniň boş zatlary ýazmana asla islegim ýok. Meniň bu edýan işlerimde anyk maksatlarym bar. Bu maksatlar size kem kemden aýan bolar. Meniň maksatlarym siziňki bilen ogşaş.Siz muňada düşünersiňiz.-Käwagtlar men Aşgabady ýatdan çykaryp öz ýaşaýan ýerim bilen ykbalymy baglanyşdyryp görýärin.Gel diýeli Aşgabat meniň üçin ýat ýer, ýat şäher,olar...

Dowamy »

56 0
Bilim, 1 week ago


Uzak gurrunler13

13 Ýok. Meniň boş zatlary ýazmana asla islegim ýok. Meniň bu edýan işlerimde anyk maksatlarym bar. Bu maksatlar size kem kemden aýan bolar. Meniň maksatlarym siziňki bilen ogşaş.Siz muňada düşünersiňiz.-Käwagtlar men Aşgabady ýatdan çykaryp öz ýaşaýan ýerim bilen ykbalymy baglanyşdyryp görýärin.Gel diýeli Aşgabat meniň üçin ýat ýer, ýat şäher,olar...

Dowamy »

40 0
Bilim, 1 week ago


Uzak gurrunler12

12 Öň aýdyşym ýaly men aldanypda bolsa okanym üçin gynanmaýaryn. Eýýäm Lakaşa Süýek bilen duşuşykdan soň men köp okap ugradym we çeper edebiýaty okamak meniň endigime öwrüldi. Men okadygymsaýyn sözüň gudratyna düşünip ugradym we sözi dogry ulanmak arkaly,sözi wagtynda aýytmak arkaly köp zatlary üýütgedip bolýandygyna we köp wajyp meseleleri çözüp b...

Dowamy »

65 0
Bilim, 1 week ago


Uzak gurrunler 11

11.Men ýene ýeke galdym. Men diri adam bolup hemişe ölileri diňläp biljek däldim. Meni diriler hem gyzyklandyrýardy. Aýratynam Gyzylgül. Indi meniň ýüregimde oňa bolan söýgi has hem güýjedi. Tizara biziň onunjyny gutarmaly wagtymyz gelip ýeter, onsoň biz aýra düşeris. Meniň ýüregim muny syzýan ýaly yzygider Gyzylgül diýýärdi. Meniň indi oňa a...

Dowamy »

56 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Uzak güggüňler10

10. Birden kellämde ýyldyrym cakyp giden ýaly boldy. Bütin edebiýat, taryh we beýleki ylymlar ölileriň adyny tutýar, ähli ýazylan ylymlaryň aglabasy öliler tarapyndan ýazylan.Maňa diňe olary okamak we öwrenmek galýar. Şeýdip Men okap başladym we birinji netijelere geldim. Seredip otursam öliler biziň aramyzdan...

Dowamy »

68 0
Edebiýat, 2 weeks ago


9 dowamy uzak gürrüňler

9. Bu sözlerden soň meniň arkamy aljak ölileriň bolmajagy hemmä mälimdir. Gorkydan meniň agzym gurap janym ýadyma düşdi. Akjagüliň ýagdaýy hem meniňkiden gowy däldi. Ol güýülgi ýatan ýerinde menden hemaýat gözläp yzylaýardy. Indi bu ýerde tomaşa görjekler hem ýygnandy, olar üçin parhy ýokdy kim dogry kim n...

Dowamy »

62 0
Bilim, 3 weeks ago


8 uzak gxrrx[ler

8 -Gel ýarym bag içre seýran edip, bir zaman sözleşeli; Ýanan ýüregimiziň derdin aýdyp bir zaman dertleşeli; Ne zaman boldy aşyklara aňsat boldy; Söýgüli ýaryn taşlamak hemmelere däp boldy; Gyzylgül meniň bu goşgymy eşidip, yazan gazalyňa ýaman däl, ýöne birinji aldawçy bolsa seniň özüň, sen sözde dogry...

Dowamy »

67 0
Bilim, 3 weeks ago


Dowamy 7

7 Dogry bazarda jypdyrmak kanuny menden öň hem bardy ýone men ony kanun derejesine çykardym. Bu kanun oz gezeginde öňden bar bolan Ýalan zözlemeli däl diýilen kanuna ters gelýär. Men bu kanunlar barada oýlanýarkam Akjagül meni gözläp ýurtdan çykdy. Onuň meni gözläp tapyp bilmedigine men çukalakda yatan...

Dowamy »

81 0
Bilim, 3 weeks ago


Uzak gurrunler 6

Dowamy 6 Hawa men indi Akjagüli görmelidim. Bu barada başga ýene bir pikir bolmagy mümkin däldi. Men bu gyzy görmezden söýdüm. Öz ýanymdan oňa men seni sööýärin diýdim. Dogry ol öliler dünýäsinden. Ýone näme etjek ýürege erk edip bolanokda. Akjagül meniň bütin barlygymdy. Men ondan uly tamalary edý...

Dowamy »

81 0
Bilim, 4 weeks ago


Dowamy 5

Wagt gecip başlady .Özüm bilen baglanyşykly bolan bu agyr hadysadan daşlaşýanyma begenýärdim. Meniň' oýnamaly wagtymdy, Men häli kiçijikdim. Suwa düşmek, tigir sürmek. gizlenpeçek oýnamak ýaly oýunlar meniň halaýan oýunlarymdy Bir ýazdan soň bütin bir gyş geçdi we ýene ýaz geldi Bolup geçen bu...

Dowamy »

82 0
Bilim, 1 month ago


Uzak gurrunler dowamy 4

Emma men ölmändirin. Muňa meni ýaňy daň atjak wagty acylan gözlerim subut etdi. Men mazarystanyň ortarysynda çaşyp ýatyrdym. Ahwalym agyrdy. Tenimiň hemme ýeri agyrýardy kelläm bolsa özümki däl ýalydy, onuň içindäki pikirler garjaşykdy, içi bolgusyz zatlardan doludy, meniň pikirlerim meniňki däl ýalydy bu...

Dowamy »

78 1
Bilim, 1 month ago


Uzak gurrunler dowamy

Sun dan soň men öýe gaýytmaly boldum. Hemme öliler meni ugratnana girişdi. Gaýytmazymdan ozal Lakaşa Süýek maňa; Eger çyksa biz dostlaşdyk. Bu gysga wagtyň içinde sen bize kömek edip ýetişdiň,. bizde umyt döretdiň diriler bilen ölüleriň arasynda dostluk bolup biljegine. Biz ýene duşuşarys Munuň üçin biz s...

Dowamy »

82 0
Bilim, 1 month ago


Dowamy

Soňra bolsa kellesini tutdy. Aşak oturdy . Bu wagt onuň süýekleri şakyrdap gitdi. Şonuň üçin oňa Lakaşa Süýek diýýän ekenler Ol sözüni dowam etdi;. Men hemme zada şaýat. Men hemme zady bilýärin. Sen meniň bilen dost bolup bilersiň . Men saňa Ölüler dünýäsinde nämeleriň bolup geçýändigi...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, 1 month ago


Uzak gurrunler

Adamlar dünäde gidip duran uruşlaräry togtadyň
siriýada gidip duran uruş meni gaty gynandyrüar ýenede
meni gynandyrüan ýagdaü bu öz ýurdymyzdaky kemçilikler
bu kemçiliklere garşy göreşiň özüňiz her hilli jenaüatlary etmäň
öz ýaşaýan ýeriňizde we işleüän ýeriňizde bar bolan ýaramaz...

Dowamy »

117 0
Edebiýat, 1 month ago