Men täze elektron kitaphana saýtyny döretdim, häzirlikçe saýt adyny aýdyp biljek dâl.

Sebäbi şu wagt aýtsam boş saýt içinde hiç hili kitap ýok, we bir gezek giren adam soň girmez, şol sebäpden men ilki saýtdaky kitaplar sanyny azyndan 100 kitaba ýeteninde Saýt adyny size ýetirýän.

Men bu kitaphana saýtyna başga saýtlarda hem bar bolan kitaplary ýüklemek islâmok. Sebãbi bir saýtda bar zady başga saýta ýüklãp geliň kitaplar bar diýmekden nep ýok. We sizden haýyşym öziňiziň şahsy toplan ýygyndy eserlerňizden döreden pdf kitaplarňyz bolsa ýada goşgy hekaýa ýazýan bolsaňyz entek PDF kitap edilmedik bolsa ýada terjime eden eserlerňiz bolsa ýada başga dilden terjime edip başga saýtlarda ýok täze kitaphanany gyzykly kitaplar bilen baýlaşdyrmaga maňa kömek edseňiz sizden minnetdar bolardym.

Başga saýtlara ýüklenmedik öz şahsy döreden ýasan kitaplarňyz bolsa:

ERTIR.NET saýtynda @Programmer nike
ISLENEN.RU saýtynda @Programmer_tm nikine ugradyp bilersiňiz.

Elbetde siz ugradan kitaplary saýta siziň adyňyz bilen maglumat hökmünde ýazyp bellâp ýüklärin!

Üns berip okanyňyz üçin sagboluň!

Täzelikler, Orazik.. tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir