geliň, olanlar, gyzlar - türkmenler. forumda ýazyşmaga wagt tapýan bolsak, diýmek köpimizde boş wagt bar. Şol boş wagty internetde pul gazanmak üçin ulanyp bolarmy? Belki agzybirlik bilen topar bolup işlesek bolar, gowy teklipler orta atylar. Ýöne hemme zat kanuna laýyk bolmaly. Kimde nähili pikir bar? Tejribeleriňizi paýlaşyň!

Köneler, kombat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir