Gerek ilki öz ýeriňi tanamak
Gerekdäl ýalandan ýamanlamak
Birini ýamanlaýan hiç-haçan aýnamaz
Olara entäk duruwersin suwlary gaýnamaz


Ýüzwe ýüz dost olar, gürleýärler yzymdan
Bilmeýän bolsalar, olaň ýeri meň dyzymda
Piňime däl, kim näme diýse diýäýsin
Üstümden gülýän kän eken haa, güläýsin

Iliň hakyny iýemok, iýjegem men bolamok
Men o zady söýemok, gybada ünüs beremok
Ýok, ýok men entäk ýaş, nesip bolsa
Mende-de bolar hemme zat daş

Ile at dakamok, sebäp düşünjäm ýerinde
Çala galsaň düşürjek bolýalar, ýalňyş düşünme
Ýok bu sertir saňa däl, özüňe çekme
Boýuň ýaly düşünjäň bolsun, gepimi etme


Käbirleri bar, ogurlaýa fanymy
Men sizden razy tutmasaňyz adymy
Jogap ýok size, üýtgedemok ýolumy
Men bir ýolly, men bir ýolly


Men özüm öwemok, öwüp oňaramok
Men hiçkime degemok, sebäbi mende ýok tok
Maňa degýänlerdeniň hem ýekesinden tok ýok
Manyly zat ýaz dossum, hekaýaň ýöränok

Göwnüme degme, göwnüňe degemok
Harasat-papaňdan al saňa täze Floow
Ýaşyň uly bolsada, entäk ulanaňok
Maňa ökünme dost, men boluň bileňok!!!

Meň ýerim gulagy bar, sypady kryşa däl
Men bir ýolda ýöreýän, oň ýaly her-hili däl
Allaha müň şükür işlerim ugruna
Men şol bir Begga-dyryn, hiç üýtgemeýän!

Şul setirden soňam, edip başlaň gepimi
Goldaýanlar tanaýa, diňlänok her-kimi
Aýdymňy dileýänlere diýer, harasat sagbolaa
Olara seslenýän indi boldy ediňow

Gaty görme her ýeten ft beremok
Seň aýdymyň meňkiler ýaly hit edenok
Maňa göz dikýäň, geň göremok
Bu ýönekeý göwünlik kakdyrma bolanok!!!

Awtor: Harasat

Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir