Şu saýtda käbir agzalar öz isleýän zadyny tapyp okap bilmeýändikleri üçin, ol ýa-da beýleki agzalaryň aktiwligi üçin meni we beýleki käbir agzalary günäkärleýärler. Belki men köpräk ýazýandyryn, ýöne bu meniň aktiw agzalygymyň alamaty dälmi. Uzak wagtlap ýazgylaryna jogap berilmedik agzalara jogap ýazyp, olary höweslendirmek, mowzuklar boýunça öz pikirimi paýlaşmak meniň maksadym. Ikinjidenem, eger tankyt edilýän bolsaňyz, mundan dogry netije çykarmagy başarmaýandygyňyz üçin men günäkär däldirin. Birinji ýazgym - özüm hakynda.

Köneler, kombat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir