Bir ýylyň gadyryny bilmek üçin synpyndan galan okuwçydan soraň!

Bir aýyň gadyryny bilmek üçin 8 aýlyk çaga dogran eneden soraň!

Bir hepdäniň gadyryny bilmek üçin hepdelik gazet çykarýandan soraň!

Bir sagadyň gadyryny bilmek üçin duşuşyga garaşýan ýaşlardan soraň!

Bir minudyň gadyryny bilmek üçin otla ýetişmedik ýolagçydan soraň!

Bir sekundyň gadyryny bilmek üçin awtomobil heläkçiliginden zordan gutulan sürüjiden soraň!

Bir millisekundyň gadyryny bilmek üçin olimpiýada-da kümüş medal alan ylgaýjydan soraň!

Her wagty ulan, her bir minudy aýratyn adam bilen paýlaş, wagtyňy dogry, dürs geçir! Unutma! Wagt hiç kim üçin durmaz. Geçen wagt taryh, geljek bolsa bilinmeýän syrdyr!
Diňe şu wagtyň özi saňa berlen sowgatdyr!

Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir