Bedende witamin ýetmezçiligi bolan adamlara dowamly kädi iýmekl maslahat berilýär. Sebäbi onuñ düzüminde:
A, B1, B2, B6, C, E, Witaminleri saklanýar.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Ysmanak ösümligi bedeniñ çydamlylygyny artdyrýar. Ol ganazlyga hem peýdalydyr. $eýle hem bu ösümlik disleriñ çüýremegiñ öñüni alýar.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Igdäniñ $iresi witaminlere hemde beloklara baýdyr. $onuñ üçin gany az adamlara, derisi gurak, boýy ösmeýän çagalara igde iýmek maslahat berilýär.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Ýeti$en ýa-da doly ýeti$medik gawun pe$ew çykarmakda böwrekde we pe$ew haltada emele gelän kiçiräk da$lary aýyrmakda peýdalydyr.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Zeýtyun ýagynyñ ähli görnü$leri bedeni berkidýär. Ýabany zeýtunyñ ýagy bilen agzyñy çaýkasañ, di$leriñ etiniñ agyrsyna haýyr edýär, gow$an di$leriñi berkidýär.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Semzek gyzgynly, sorkuldyly kelleagyrynyñ hem emidir. Ony ýapgy etseñ a$gazan we bagyr çi$mesine haýyr edýär.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Böwürsleniñ köki bedendäki da$lary eretmekde peýdalydyr. $eýle hem böwürslen a$gazany berkitýär, onuñ gülleri a$gazanyñ siñdir$ini gowulandyrýar.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Syçratgynyñ ýapraklaryndan taýýarlanylan i$däaçar gastrid, enterit kesellerini, kökünden taýýarlanylan çaý bolsa bagryñ, öthaltanyñ, böwregiñ kesellerini bejermekde ulanylýar.

Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 6 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir