Käbir agzalar teswiri okaýar ol teswir erwet bolsa üsdünden dü§ýäler emme teswir gowy we göwne jaý bolsa ýetireniñ sag bol diýp ýazp bilenok bu näme göriplikmi ýa beýlekiden öziñizi üstün bilýäñizmi ýa ýaltanýañyzmy ýa bolmasada ulumsulyk edip beýlekini hasapda görmejek bolýanyzmy bilemmok su ýagdaýa anyklyk girizeliñ tankyt dälde

Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir