Su söýgi söýgi bolsa,
Men su söýgä taýyn däl,
Masgalany pozýan meñ pikirimçe Gaýyn däl,
Günde biriniñ asagynda gyz sen taýyn däl,
Ýürekden söýüp biljek ýok ýapysýanlar gaým däl

Durmusdan pul sorama durmusam sen daýyñ däl
Sükür edip oturyp bileñok sonça kaýyl däl,
Dosduña ynanma köp olam seniñ ganyñ däl,
Mesele sende daña çenli oturýañ lain däl.

Gözle wagtyñy haçan nirde belli däl,
Señ dostlañ bolup otyranlar içýänlerem 50 däl,
Señ düsünjäñe görä bu ýasaýysam beýle däl,
Nebse aýak basp bolanok erkiñ özüñde däl

Zamana görä hereket etýäs soñumuz belli däl,
Gahar her kiside bar diñe sende däl,
Zyñyp gitjek bar zady ölim geler elimde däl,
Öñki duýgulam sende çykdy indi mende däl.

Sözle her kim bize ýardam söýer netije nol,
Senem ýukarak ýeriñi yzarla atarsyñ gol,
Öñimden saga çepe aýrylýa señki haýsy ýol,
Arada maña kömek ediñ bolupdy haýsy gol.

Menede ýürek bar pulm çogup durmasada,
Söýýän diýp ýalbarsamam duýgymy görmesede,
Hemme zadyñ soñy bolsun diýmek galýa,
Mertlik üçin ölseñem yzyñda kimler aglar...

Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir