Söhbet Jumayew ft SAAP.
"Ýüregim dym"
Aýdym sözleri

Sen unudansyñ meni belki,
Garalandy söyginiñ ak reñki,
Söz bereniñ unutdyñ ilki,
Sen meñki men señki.

Seret indi sensizlikde men kim,
Üytgedi durmuşym däl öñki,
Diyip bilmersiñ yatlamadym
Yatlamaryn yüregim dym.


Seni yatladym, yene gözlem ýaşladym.
Köp gezek ýalñyşdym men, şonça-da bagyşladym.
Sen bilmediñ men näce gahar yuwutdum,
Seni yitirmezlik uçin öz özümi unutdym.
Wah saña dözüpdim ömrümi gitdiñ etdirdiñ puşman,
Wah sen hakda geplän dostlarymy saýdym duşman,
Bolsady wagty yza saradyp deñiñden geçsem saña duşman,
Şol wagt söyüp emma ynanjak gözlerime-de sataşman.
Ýit indi dünýämden gözlem seni görmesin,
Sen söz beripdiñ "señki borun" diyp durmasa yürek urgusy.
Bilmerin sen kim bilen şat geçirýänsiñ wagtyñy,
Hat-da telefonyñdanam üytgedensiñ adymy.
Duýmadyñmy sensiz ejizlänimi,
Gijelerine sessiz aglaýanymy,
Ýöne bilseñ bu ýürek ejiz däl indi,
Bu ne apat ne hakykat ýöne söygi däl indi.

Terk edensiñ sen meñ ellerimi,
Solduryp beren güllerimi,
Aldyrdym öz erkimi,
Gelmez ornuna hiç kim.

Seret indi sensizlikde men kim,
Üytgedi durmuşym däl öñki,
Diyip bilmersiñ yatlamadym,
Yatlamaryn yüregim dym.

Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir