Salam saýt agzalary nähili ýagdaýlaryňyz? Gowymy? Bu ýerdäki @Umman agza men. Meniň ol nikime hakerler hüjüm etdimi ýa başga zat sebäp boldymy bilmedim, işlemäni galdy. Onsoň oglanlaryň birinden haýyş edip şu nikden girýän. Bu nik meniňki däl munuň eýesi başga bu @Yashalymyňky, şonuň üçin hakerler bolsada, admin bolsada aýdaýyn, bu nik meňki däl kişiňki!şoň üçin bu nike azar bermäň! Bereket tapyň!

Administrasiýadan haýyş edýän, goý ýene registrasiýa bolmaklygy açsyn! Çünki bu saýta agza boljaklar kän. Ep esli olar. Ýene töre geçişlik bolsun.

Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir