Internetde köp saýt bar
Seniň ýaly ýekeje
Işden gelsek howlukýas
Yazyşmana ýenede

Içiňde köp many bar
Dürli dürli mowzuklar
Okap gözüň doýmaýa
Ýekeje sen ýekeje

Agzaň ýetdi 500e
Indi ýetsin on müňe
Köpler arzuw etsinler
Saňa girmäne ýene

Ýeketäk.ru diýen adyň bar
Içinde doslarym intizarym bar
Saňa aýdylmadyk köp arzuwlam bar
Sen hakda ýazmana köpläp zadym bar

Awtor: https://yeketak.ru/@parsez

Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir