Pälwan Akmyradow-dyr,
Türkmeniň Web masteri.
Yeketak.ru - dyr,
Muňa aýdyň, Rast Delil.

Bu zatlara hemmäňem,
Ötip baranok dişi.
Bloglar.ru - Mmuzon.ru
Bularam, Pälwanyň işi.

Şeýle zehinli ýaşlar,
Mundanam has köpelsin.
Türkmeniň at-abraýyny,
Belentlere götersin.

Türkmenimde köpeldi,
Ençe-ençeme saýtlar.
Şol saýtlaryň içinde,
Ýeketäk,
Ýeketäk saýtdyr.

Agzalaram ýeketäk,
Başga saýtdan tapmarsyň.
Bu saýta agza bolup,
Ençeme dost toplarsyň.

Awtor: https://yeketak.ru/@Orazik

Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir