“Işewür dünýäsinde üstünlikleriň iň ýokary derejesine ýetdim. Köp adamlar meniň durmuşymyň üstünligiň beýanydygyna ynanýarlar.
Umuman aýdanyňda, baýlyk diňe öwrenişen durmuş hakykatydyr.
Häzirki wagtda hassahananyň düşeginde we bütin ömrümi ýada salýaryn. Indi buýsanýan baýlygymyň we ykrar edilmegimiň golaýlap gelýän ölümiň öňünde öňki manysyny ýitirendigine düşündim.
Garaňkylykda, durmuş goldaw enjamlaryndan ýaşyl çyra seredip, häsiýetli mehaniki sesi eşidenimde, ölümiň we Hudaýa tarap gidip barÿanym duýýaryn. Indi ýeterlik pulumyz bolansoň, baýlyk bilen baglanyşykly däl durmuşda düýbünden başga meseleler hakda pikirlenmegiň wagty geldi.
Durmuşda has möhüm zatlar bar. Belki, käbirleri üçin bu gatnaşyk, beýlekiler üçin sungat ýa-da çagalyk arzuwlarydyr.
Peýdanyň yzygiderli ýaryşy adamy gurjaklyga öwürýär. Bu-da maňa boldy. Söýgimiz hakda ýakynlarymyza aýdyp biler ýaly, Hudaý bize duýgular berdi.
Ömrümde toplan baýlygymy özüm bilen alyp gidip bilemok. Meniň ýanymda aljak zatlarymyň hemmesi diňe söýgi bilen baglanyşykly ýatlamalar.
Bu size eýermeli, ýoldaş bolmaly, öňe gitmäge güýç bermeli hakyky baýlykdyr.
Söýgi uly aralyklara gidip biler. Durmuşyň bolsa çägi ýok. Belentliklere isleýän belentlikleriňize ýetiň. Ÿüregiñiziñ çagyrýan ýerine gidiň. Bularyň hemmesi seniň eliňde.
Pul bilen, öýüňize ýa-da işiňize sürmek üçin bir topar adam hakyna tutup bilersiňiz. Emma keseliňizi hiç kim almaz.
Maddy zatlarymyz henizem tapylyp, gazanylyp, tapylyp bilner. Ÿöne bir zat bar, ony ýitiren bolsaň hiç haçan tapmarsyň, ol bolsa durmuş.
Häzir näçe ýaşyňyzda we nämä ýeteniňiz möhüm däl. Hemmämiziň bir gün gitmeli günümüz geler!
Siziñ hazynaňyz maşgalaňyz, söýgüliňiz, ýakynlaryňyz, dostlaryňyza bolan söýgi ... "

Özüňizi gorañ! Başgalar hakda alada ediň!

Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir