Doglan günün gutly bolsun Bägül! Bägül men seni, düýnki geçip giden doglan güniň bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen, saňa durmuşda berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny arzuw edýärin, we okuwda, işde üstünlikler hemraň bolsun! Gelejekde peydaly lukmanlarynyň biri bolmagyňy isleýärin! Gijä galanam bolsam saňa eden arzuwlarymy kabul et! Arzuwlar bilen: your best girlfriend. 15.09.2020. DOKTOR PODRUGAMA GUTLAGLAR)))

Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir