Kompýuter başynda köp oturýan bolsaňyz, gözüňiziň ýadamagy adaty halatdyr. Şol sebäpden doktorlar we özi işiniň ussatlary mälim wagt aralagynda gözlere dynç bermegi we gözler üçin mahsus bolan maşklary ýerine ýetirmegi maslahat berýärler.

Edil şolar ýaly maşklary özünde jemleýän, kompýuterden gözler ýadanynda, olary dem bermäge ýardam berýän saýt — Blimb.su peýda boldy.

Onuň rus, iňlis we ukrain dillerindäki wersiýalary bolup, ondaky ähli tabşyryklary ýerine ýetirmek üçin bary ýogy 3-minut 25-sekunt wagt gitýär.

Hemişe peýdalanmagyňyz mümkin, gaty gowy we peýdaly saýt! Özünde mälim we meşhur «Bets» göz maşgyny jemlän.

Maşyklary bejereniňizden soň, saýty açyk galdyrsaňyz, size 1 sagatdan soň ýene maşk etmegizňiz hakynda ýatlatýar.

Çeşme: https://yeketak.ru

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir