Häzirjik bir suraty gördümde, özümçe hasap-kesip edip gördüm.

Suratda ýazylmagyna görä:
1 200 000 filtrli böwrek
576 megapiksel göz
2.5 million GB ýat
Bütin ömür 250 millon gezek urýan ýürek
100 000 km damar sistemasy.

Seretsem diňe şul ýürek urşuny hasaplamagym mümkin eken, çünki böwreklerimiň filtirlerni sanap bilmeýän))

Geliň ham hasap edip göreliň.

Ýürek 250 000 000 gezek urmagy üçin näçe wagt gerek?
- Orta ýaşly adamyň ýüregi ortaça hasapda 70—75 gezek urýar.

70 * 60 (minut) = 4 200 (gezek)
4 200 * 23 (sagat) = 96 600 (ýürek 1 günde urşy)

indi

250 000 000 gezek urýan ýüregi 96 600 -e bölýäris, munda ýürek 250 000 000 gezek urmagy üçin, ýürege näçe sagat gerekligini bileris.

250 000 000 / 96 600 = 2 587 (sagat)

2 587 sagady 24 sagada bölsek, näçe gün gelip çykyşyny bileris.

2 587 / 24 = 107 (gün)

107 güni 30-a bölsek, ýürek 250 million gezek urmagy üçin näçe aý gerekligi gelip çykýar.

107 / 30 = 3 aý 17 gün

diýmek, ýüregimiz 250 million gezek urmagy üçin, bütin ömürmiz däl, diňeje 3 aý 17 gün ýeterlik eken.

Internetdäki herzatlara ynanmaňlar))

Çeşme: https://yeketak.ru

Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir