Mugallym (ayal) ekzamen wagtynda okuwçysyna (oglana) sorag berip, olaryň yekejesinde ýalňyşaýsa 2-lik goýjakdygyny aydypdyr.
Mugallym - Name zat mende 2 sany, sygyrda bolsa 4?
Oglan - Ayak.
Mugallym - Seniň balagyň içinde bar, meniňkide ýok?
Oglan - Jübi.
Mugallym - Näme zat girende gatyja we rozowy reňkde, çykanda ýumşak we ýelmeşýär?
Oglan - Sakgyç.
Mugallym - Näme zady erkekler dik duran ýerinde, ayallar oturan ýerinde, itler 3 aýakda etýärler?
Oglan - Salam berip elini uzadanda.
Mugallym - Şol zat Inlisçede 4 harp. F bilen başlanýar K bilen hem gutarýar. Şol zadyň bolmasa işiñi eliñ bilen bitirmeli?
Oglan - Fork (vilka).
Mugallym - Şol zat hemme erkeklerde bar. Käbirinde uzyn, käbirinde gysga. Öylenenden soň ony aýalyna beryar.
Oglan - Familia.
Mugallym - Haýsy organyň sünki yok. Ýöne köp myşsalary we wena damarlary bar. Söygi bilen zanimatsa etmäge kömek etýär.
Oglan - Ýürek.
Mugallym okuwça "Bir soragada dogry jogap bermediň. Otur ikilik" diýip, ona 2-lik baha goýupdyr. Sizin pikirinizçe soraglaryň dogry jogaplary näme?
Pikirleriňizi kommentariýada bildirip bilersiňiz!

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir