*Bellik - Şu degişmäni gyzlara okamaga maslahat beremok!!!

Bir aýal jorasyna aydyar:
-Meniň ärim soňky döwür maňa üns berenok. "Vozbujdat" etmegäm kyn diýýär.
Jorasy:
Äriň işden gelende içki eşik geýmede diňe gysgajyk halat geý, soňam yzlykan öňüňden bir zat gaçyran boldanym ommal. Men ärime hemişede şeýdýän diýýär.
Aýal Jorasny diňläp işki eşik geýmän gysgajyk çalaja budyny ýapýan halat geýýär. Äri ýadap işden gelensoň, entek öýüne girmänkä aýaly bir zat gaçyran bolup egilýä, birdenem äri çaşýar. Ayal zordan ony oýandyrýa we näme boldy diýip soraýar. Äri bolsa seýle diýýär:
-Ezizim ýaňy işden gelip öýe girdim welin öňümden bir liliput çykdy kellesinde senin haladyň, uzyn gara sakgaly bardy gozi söwsem görnonok we şeýle bir uly iki sany yaňagy bardy gaty uly! Görüp ýüregim agzyma geldi.
*Bellik: Oglanlar düşünensiňiz diýip umyt edýän!

Bir gaýişnik gyşda öýüne gelip pullaryny sanap otyr ekeni. Ejesi gelipdirde:
- Oglum maňada azawlyk beräýdä
- Dursana how eje. Demimi bir alaýyn.
Ýarym sagatdan ýenede ejesi gelýä:
- Oglum demiňi alansyň. Indi beräýdä.
- Dursana eje how sanap bir bolaýyn
Ýarym sagatdan ýenede ejesi gelýä:
- Oglum sanap hem bolansyň, innibir beräýdä
- Aýow eje ýürege düşdüňäý, menä sowukda durup, irden turup gazanýan. Senem öýde otyryp pul soraýaň...
- Wah oglum, şu pullaň hersini alaňda menemä ýatlap gidýändirler.
*Bellik: Pul berenler soňundan ejesine söwüp gidýäler.

Bir moshennik bazarda kimi allap pul gazanjagny bilmän aýlanyp ýör. Birdenem arybal satyp oturana gözi düshýär:
-Ohow ýashuly, arybalyñ näden boldy?
Ýashuly:
-Inim flýagy 200 manatdan boldy, ugurlasharys!
Moshennigem agrassyran bolup, baldan dadyp görüp:
-Balyña oñat eken ýashuly, diñle maña 50-60 flýak arybal gerek, men baryny satyn aljak, öýüñde bal känmi ýa-da barymy shu? Ýöne men ishliräk shu wagt, eger adresiñi berseñä men öýlän size aýlanyp biljek, senen oña çenli satybilen balyñy satarsyñda?!
Ýashulam muña begenip adresine çenli ýazyp berýär, hatda heleýniñ adynam aýdýar:
-Arkaýyn baryber inim, öýde gelnejeñ bardyr, men gelmesem azajyk garashaýgyn.
Ýañky moshennik mundan gowy dalnysyny alýar, hem-de mashyn tutup ýañky ýashulyñ öýüne depýär. Barybam:
-Gelneje salowmaleýkim. Meni Ahmet aga ugratdy, bazarda baly ýaman gowy geçýär, ähli baly ugrat diýip meni ugratdy, ine-de haty!
Gelneje-de begenip ähli baly berip goýberýär.
Öýlänara bazardan äri ýadap öýüne gelýär, aýaly öñünden begenip çykyp:
-Ahmetjan, menä balyñ barsyny ugradyp goyberendirin, nätdiñ ýerläbildiñmi?
-O nähili bal ugratdyñ maña?
-Özüñ hat ýazyp goýberipsiña, menem señ hatyñy tanamsoñ berip goýberäýendirin ähli baly!
-Wah...

Iki sany ogry bolsa gije biriniñ towuk ketegine girýärler. Towuklaram on sany eken, ýekeje-de bet horazy bar eken.
Ýañky ogrular towuklary halta salyp ugraýarlar welin, horaz ogrulañ üstüne topulyp hiç gün bermändir. Ýañky ogrulañ birem muña gahary gelip horazy tutýar-da ketegiñ ortarasynda asyp goýýar.
Ertesi irden towuklañ eýesi ketege gelip görse towuklary ogurlapdyrlar, horaz bolsa ketegiñ ortasynda asylgy dur diýýär. Eýesi baryp seretse, horazyñ döshünde sheýle ýazgy barmysh:
"hormatly eýäm, men seniñ günde ýumurtga berýän mäkiýanlaryñy ogrulardan gorap bilmedim, shoña namys edibem özümi asdym!"

Internet sahypalaryndan toplan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir