Birmahallar Palermoda bir shazada yashapdyr. Ol oran owunjeñ bolup, hatda butin dunyani ozuçe uytgedip biljekdigi barada magtapdyr. Onuñ bilim derejesi yokary bolupdyr. Çunki on sany alym akyldar on yylyñ dowamynda oña ylym-bilimiñ ahli ugurlaryndan sapak berip, shazadanyñ zehinini artdyrypdyr. Yone shazada ozuniñ pisigine has hem buysanypdyr. Sebabi on yylyñ dowamynda ol tebigata garsy durup, pishige oz pishikligin unutdurmak un yhlas baryny edipdir. Ahyry maksadyna yetensoñ dost-yarlarynyñ yanynda owunupdir:
-Ertir bize myhmançylyga geliñ. Men size yhlas etseñ, tebigatyñ ozunden hem ustin çykyp bolyandygyny gorkezjek. Çakylygy dostlary kabul edipdir. Dostlarynyñ arasynda dana kishi bar eken. Ol eger gurruñ pishik hakynda bolsa dp syçanyñ gozlegine çykyar. Ertesi gun her kim koshge uyshyar myhmanlar un saçaklaram giñden yazylyar. Shazada dostlaryna buysançly seredip:
-Men aytdyma size ynha serediñ men tebigatdan ustun çykdym. Zehin tebigatdan has guyçludir diyip owunupdir.

Dowamy teswirde

Edebiýat, yashalym tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir