Näme üçin gyzlary güle,esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?
Sebäbi gyzlar edil gülüñ baldagy ýaly ýumşak, mylaýym, şahasy ýaly gaty, pugta, ýapragy ýaly päkize, ysy ýaly hoşroý, görnüşi ýaly nuranadyr. Ýöne şol ajaýyp zada hiç wagt bet niýetli penje uzamasyn.
Şonuñ üçin käbir gülleriñ tikeni bardyr. Gyzlar, betniýetlilere tiken bolup batyñ, olary özüñize golaý getirmäñ!!!

Zenan kalby žurnalyndan

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir