Salam agzalar. Bilşiňiz ýaly guş ganatsyz adam arzuwsyz bolmaz diýýäler. Siziň durmuşyňyzdaky iň uly 3 arzuw näme? Eger şol arzuwlar amala aşsady gowy taraplary erbet taraplary nämeler bolardy? Eýsem size çagajyk wagtyňyz ulalaňda näme boljak diýenlerinde näme diýip jogap berýädiňiz? Siziň talyplar.com-yň agzalaryna näme arzuwlaryňyz bar?

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir