AR-NAMYSYÑ SAPYK GARAWULLARY

Özüni din alymy yglan eden bolar-bolgusyz kişileriñ samahyllamalaryna öwrenşibem gidipdiris eýýäm. Diñe alym derejesinden pesdäki körzehinler däl, eýsem hakykatdanam din meselesinde ökde hünärmen diýip bolaýjak kişilerem aram-aram "Hudaý saklasyn! Beýle-de bir zat bormy?" diýip, ýakañy towlatdyrjak zatlary aýdýarlar. Özleriniñem aýdýan zatlary köplenç aýal-gyzlar we kämillik ýaşyna ýetmedik gyzjagazlar bilen baglanşykly. Näme üçin şeýlekä? Sebäbi çagalygyndan başlap aýyp, utanç, günä, şeýtan hökmünde suratlandyrylan zenan olaryñ añynda diñe bir zada yşarat edýär... Seks..

Dowamyny kitapcy.com saýtyndan, aşakdaky linkden okap bilersiñiz...
http://kitapcy.com/news/2020-06-20-11822

Edebiýat, wagt tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir