Öŷüň telefonyna irden sagat 3:30 jaň geldi… ukynyň arasyynda gidip telefony aldy. Telefondaky ses ejesiniň sesidi. Gorkdy, bir zat boldymyka diŷip gaŷgylandy. Ejesi ‘ nähilisiň olgum gowymyn’ diŷip sorady. Ogly aljyran ŷaly ‘gowy eje näme gowylykmy, bir zat boldumy? Siz gowymynsyňyz?’ … Ejesi ‘ biz gowy hiç zat yok, ŷöne sesiňi eşitmek isledim’ diŷdi. Ogly ‘eje şonuň üçin jaň etdiňmi, sagat 3:30 gündiz gürleşsegem bolardy’ diŷende Ejesi ‘bimaza etdimmi olgum‘ diŷdi. Ogly ‘ hawa bimaza etdiň’ diŷip gaharlanan ŷaly jogap bedri. Buny eşiden Ejesi ’25 ŷyl öň senem meni edil şu sagatda bimaza edipdiň olgum, Dogulan günüň gutly bolsun… diŷip telefony goŷdy… ...

Internet Sahypalaryndan

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir