MAÑLAÝYNDAN ÖP

Nämä beýdip tukat otyrsyñ şahyr,
Bu dünýäniň soňy görnüp dur ahyr,
Ola Zöhre bolsa sen bolup Tahyr,
Barda onuň edil maňlaýyndan öp.

Maňlaýdan öpeňde seretse aşak,
Saçyndan öp, boýnun bukaw dek guşap,
Onsoň her gaşyndan üç gezek ogşap,
Kem kem aşak süýşüp gabagyndan öp.

Gabakdan öpeňde çytmasa gaşyn,
Ola çyn magşukdyr senem çyn aşyk,
Onson burun diýilýän galadan aşyp,
Nepese maý bermän dodagyndan öp.

Dodaklar bägül dek pyşyrdaşarlar,
Demler deme degip pyşyrdaşarlar,
Eliňde titrände balyk goşarlar,
Maňlaýyňy degirip dyrnagyndandan öp.

Gysyp, gysyp,gysyp ýenede gysyp,
Iç onsoň dil bilen dil deňziň susup,
Onsoň gapak döşüň ak mämä basyp,
Ýürek bagryň bilen ýüreginden öp.

Körpäniň içine çümdürip sagryn,
Kürük towuk kimin owkala bagryn,
Demiň bilen syryp ak joýaň ugrun,
Goşa ternäň bally sapagyndan öp.

Bagytlysyň,bagytlysyň,bagytlysyň onsoň,
Niresinden öpseň öpüwer sen soň,
Hapa ýeri bardyr öýtmersiň soň soň,
Jorabyny çykarda aýagyndan öp.


Kerim GURBANNEPESOW

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir