Oglanlaryň özi gyzyk,
Özündenem sözi gyzyk.
Görüp galsa bir gyzy,
Oýnap duran gözi gyzyk.
************************
Ony söýýär 2 hepde,
Zory bilen 6 hepde.
Başga gyzy görüp galsa,
Başlanýar ýene täze hepde.

Edebiýat, aynura tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir