1.Saňa bir zat aýtjak ýöne 5-i oka.
2.Gyssanma 8-i oka.
3.Bilesiň geldi dälmi? 9-y oka.
4.Nämeee... sen iň gowusy 15-i okaýda.
5.Aýtjak däl.17-ni oka.
6.Aýdasym gelip durda sen 16-ny oka.
7.Bor aýdjak... sen 2-ni oka başda.
8.Waaah aýtjak bolýan zadym 4-i oka.
9.Tolgunma 18-i oka.
10.Dur entäk 19-y oka.
11.Gaharlanmasana 13-i oka.
12.Näme diýjektim...aý bolýa 3-i oka.
13.Häzir bilersiň 20-njini oka.
14.Seni çyndanam söýýän.
15.Bilýän söýünýänsiň 6-ny oka.
16.Düşünmediň gerek???12-ni oka.
17.Ufff... nätdinää... 7-ni oka how.
18.Sen bara gaýrat etde 10-y okaýda.
19.11-i ýuwaşjadan okaýda.
20.Bolýa aýtdym onda... 14-di oka haýyş!

Edebiýat, aynura tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir