Öpüšmek diÿseler Türkmende aÿyp
onda seni gizlin halda öpeÿin
tüm garañky gijä šaÿat bol diÿip
adam geçmez gizlin yolda öpeÿin

öpüšilse gow bor saklansa serhet
yöne kä erkekler bolÿarda erkek
gyzykly ÿerime ÿetmänkäm entek
bašyñ sypap mañlaÿyndan öpeÿin

öpüšmegiñ diÿseñ lezzeti bašga 
yöne kän lezzediñ ezÿeti bašda
keÿpi ÿakyn goÿup,haÿany dašda
balyñ sorup dodagyñdan öpeÿin

Meznun kibi söÿip men seni öpsem
armanym ne šeÿdip dünÿeden ötsem
mähriñe zar bolup dyzyma çöksem
galdyr meni gulaklaryñdan öpeÿin

Gaÿtsam dodagyñdan ašaklygyna
tor oklanar erkin azatlygña
düšünseñ söÿgisiz azapdygyna
ysyrganyp ak boÿnuñdan öpeÿin

Eger bolmalysyndan giñ bolsa ÿakañ
öpmek dowam eder šol ÿana bakan
ÿetmez belki soñra erkiñe bahañ
boÿnuñ bir az ašak yandan öpeÿin!

öÿkelär öpmesen soñra goša nar
düwmeleri eder öpseñ hoš owaz
zenan kaÿÿl bolsa onun hosy bar
seydip yene gowuslenden opeyin

ondanda ašaga göbege ÿetseñ
ÿetik besdir,šonda bor aÿak çekseñ
bolmaz eger ondan has ašak geçseñ
serhet šoldur göbegiñden öpeÿin!
Bellik:+99362784532 seniň jaňyňa garaşýan.... ;-)

Bilim, Бабаниязов Дж tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir