Men ýitgä taýýar, taýýar men bu gün,
Çünki ýitirmäge öwrendi göwün,

Şu güne çen köp zatlary ýitirdim,
Şol ýitgiler bilen günüm ötürdüm.

Erkimi ýitirdim, hem geljegimi,
Ýitirdim söýjegmi, göwün berjegmi,

Ýitirdim süňňümde güýç-kuwwatymy,
Hem ýitirdim on ýyl ömür wagtymy.


Ylýas (Ýolagçy)

Sorag-jogap, Umman tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir