Talyplar.Com saýtynyň eziz agzalary! Saýtymyzdaky ulanyjylaryň hasaby şu wagt hem doldurylyp dur we nesip bolsa ertir sagat 12:00-da ýeňijilere pul baýraklary beriler!
Siz hem häziriň özünde stawka gatnaşyň we ertir sagat 12:00-da pul baýraklaryňyzy alyň!!!

Häzir saýtymyzyň statistikasy:
Ulanyjylar: 7
Ulanyjylardaky umumy pul: 35 manat.
Umumy stawkalara goýulan summa: 11 manat.

Mundan başgada hasabyny dolduran ulanyjylar barada inniden saýtymyzyň Mini-Çadyndan bilip barmagyňyz mümkin!

Bellik pul geçirimini biziň belgimize edeniňizden soň, pul geçiren belgiňize näçe manat geçireniňizi we TmFudBol.Tk saýtyndaky Loginiňizi SMS edip ýazmagy unutmaň!!!

Ýatlatýaryn: Stawka 100% halal we hakykatdyr!

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir