Ýolda maşyn birini kakypdyr. Şol yerde üyşmeleñ bolup durdy. Gazet üçin habar gözläp yören işgärem tizräk suratyny aljak bolup:
- "Çekiliñ gyra, men öleniñ kakasy" - diýip bardy welin, ýerde ýatan eşekdi...


- Salam gowmy, näme işleýäň?
- Salam, gowy, seni göresim gelip otyryn, birnäçe gün bäri görşemzogam, 2-3 gezek seni düýşümdede görüp ýetişdim, sen näme işleýäň?
- Kelem çorba iýýän.

Oturşykda 2 sany işgär gurleşýär:
- puuf kim osurdy? kim osurdy diyyan!
- ýuwaşrak bol, başlyk osurdy!
- mmm ysynyň gowydygny?!


Mugallym: Klasda testden diňe Aman 99 bal aldy.
Aman: Aňsatjak şo test dagy, baryňyz tupoý ekeniňiz.
Mugallym: Galanlaryň hemmesi 100 bal aldy.


Bir toýda maşynlar signal berşip, gelnaja ugraýarlar. Iki sany oglanam toýa gijä galyp gelendigi üçin, olara maşyn tapylmaýar. Ýaňkylaryň biri sakow eken, dostuna garap:
- D-d-dawaý, ik-ikimizem maşyn maşyn maşyn, maşyn maşyn maşyn, tap-tapaly?
- Ýekeje maşyn tapylman durka, onça maşyny başyňa ýapjakmaý...

- Kaka-a, erkek diýip kime aýdylýar?
- Erkek diýip, güýçli adama, maşgalasyna seredýän, goraýan adama aýdylýar!
- Gowydygyny! Onda menem erkek bolasym gelýär, ejem ýaly!

Galany sizden máhriban agzalar

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir