Aýak: -Ir säherden ba$lap ag$ama çenli Eýäm egnime edýärin hopba. Azajyk dynç alýan aralygynda, Üýtge$ik gep tapsa, Delräu zat tapsa. Ol bolmasa elmydama ýolma men, Günüm kynrak...$eýleräjik halda men. 2.Gulak: -Eýämiñ kellesi uçar gu$ bolsa, Mendirin ol gu$uñ go$a ganaty. Soñky habarlaryñ kabulhanasy.. Agzalar içinde tarhandyryn men, Ýele göwsün geren ýetkendirin men. 3.Burun: -Yza galyp ýörseñ gowy görmezler, Onsañ haçan görseñ,gürrüñ sen,gep sen. Bir duran ýerimde duramok hergiz, Nirä barsam sokulýaryn y$ tapsam. 4.Dil: -Otuz ikiñ añyrsydyr mekanym, Göräýmäge buky ýerde öýüm bar. $onda-da ýetmeýän ýerim ýok meniñ, Göz degmesin,gulaç ýarym boýum bar. 5.Ýüz -Dat meniñ günüme- Indi boljak däl. Ba$mym alyp gidäýmesem tokaýa. Öñler $öhle saçýan güler ýüzdüm men, Indi dönüp galdym galyñ çokaýa... 1977 Halyl Kulyýem "Adam agzalarynyñ aýdy$ygy"

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir