TARYHYÑ IÑ MEŞHUR JELEPLERI

"Kemçinlik eýleýip ýygan puluny,
Düzedip özüne daka başlady..."
Magtymguly PYRAGY.

Jelepçilik etmek düýn ýa şu gün çykan zat däl, bu pişe dünýäniñ taryhy ýaly gadymy. Ýagdaý şeýle bolansoñ, jelepçiligiñ taryhy-da okyjylary gyzyklandyrsa gerek. Hernäçe gizlemek islesek-de, örän seýrek duş gelenem bolsa, jelepçiligiñ yzlaryna biziñ taryhymyzda-da gabat gelmek bolýar. Jelep sözüne manydaş loly, kemçin, künti... ýaly sözleriñ bolmagy hem sözümiziñ dogrudygyna kepil geçse gerek...

* * *
Dowamyny okamak üçin şu aşakdaky linke giriñ:

http://kitapcy.ml/news/taryhyn_in_meshur_jelepleri/2019-04-15-6513

Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir