agaman okuwmy dynyp watanyma gowushdum 2016 yylyn iyul aylarydy ukrainanyn yurit ugryny ustunlikli tamamlap gelip diplomymy tassyklatmak ucin dakumentler tabshyryp yordum sentyabr aylarydy gulluga gitmeli diyip cakylyk gelipdi we 2 gezek woenkamada baryp dekavryn 15 ne gelmeli guluga gitmeli diyip cakylyk alyp gelipdim noyabr aylarynda Magtymguly uniwersitetinde diplomymy tassyklap sagaman aladamyn bir bolegi ayrylypdy, we dekavr ayynyn 15 i guni hem gelip yetdi Anewin voenkamadyna gelip barlaglaglardan gecip sagaman 1001 harby bolumin aftobusuna munip ugranymyzda meni ashakdan bir ofser sizi voenkom cagyryar diyip familyamy tutdylar shol wagt ashak dusup baryp gurrendesh bolsam meni yene barlaga goymalydygym barada habar berildi we ertesi gun gelmegmi aytdylar , men lapym kec halda oymuze dolandym, ertesi irden Anewe baryp gorsem men ol casa bolmayanlygymy aytdylar we Dekabr ayynyn 20 ne Tejene 03374 harby bolume ugradylyandygym aydyldy we oye gaydyp 20 ne irden gelip tejene yola dushup gullugymy Serjant skolda dowam etdirdim 6 ay bolanson bizi perewod edip dagytmaly diyen buyruk geldi may aylarydy gulugumy dowam etmek ucin mana Serhetabat (Gushgy) saherindaki harby bolumine ugratmaly diyip buyruk gelipdi, yany owrenship ugran yerinden ayrylmak gulukdashlandan dashlashmak nahili agyrdy, men seydip Serhetabat saherine geldik oyumdakiler eyyam tanysh bilish goren ekenler, bolip herkimi yerli yerine goydular ahyry yokarky ofserlardan biri familyamy tutyp cagyryp shuny yagny Meni harby bolumin tabyn edarasyna getirip sholtayda gulugny dowam etdirmeli diyip alyp gitdiler baryp sholyerde oglanlar bn owrenship agzybir birkemsiz gulugymy dowam etdirip yordum 7 sanak esger bolup gulugymy dowam etdirip yordum,we saherin magazynlaryna yzygider aylanyardyk sholwagt men omrumde ilkinji gezek oz soygume dusupdym shol wagt magazynlaryn birinde ishleyan Jennet atly bir owadan gormegey akylly alcak diysen gaty gowy gormegey bir gyza ashyk bolup bashladym, nadip sholgyza soz aydyp soz alshyp gurlesip bolarka diyip arzuw ederdim jennedin magazynlaryndan heme gerek zadlary sholardan alardyk olam guler yuz bn bizi ugradardy garshy alardy , ahyry bir gun edaramyzyn Itini aylap yorkak ishden gaydyp baryan Jennede gozum dusup Salam berdim olam yylgyryp Salam diyip men bn alyshdy ahyry seydip tanysh bolup nirde yashayandygyny ondan bundan sorap seydip arany sazlap ahyry telefon nomerni bir sorajak magazyn bahanasy bn alypdym , gulluk dowam edip durdy wagt ylgayardy Jennedi gormesem gunde bolanakdy gunde sholaryn magazynlaryna baryp gaydardym olam hezil ederdi seydip jennet bn telefonda gurlesip ugradyk ilki bashda dost hokmunde sonam bir gun ona soz aytdym olam name ucin meni aldarsyn sen esger ahyry diyip meni ynjytmajak sozler bn azajyk sozler aytdy, men bolsa showagtky soygumi nadip aytmalam bolsa tayn senucin diyipdim sevabi gaty soyupdim ol gyzy heme zadym shona bagly bolup galardy nastrayenyam ahli aladalarym shol gyz bolup galdy soz aytdym sozumi aldy Ejesi cagalar bagynda ishleyardi seydip Jennet bn oz soygumizi dowam eddim oylerine baryp durli sowgatlardan alyp berip begendirip dunyade bizden bagtly adam yok yalak durmush diysen gaty gowy dowam etyardi olam menin bn diysen owrensipdi ony gulugmy dynanson alyp gaydyp oylenmekci bolup bagtymy dusur diyip Alladan dileyardim biz bagtlydyk ahyram birgun Jennetlerin oyune dayysyn ogly gije myhmancylyga baryp Mamanlara akideyin diyip alyp gaytyar, menem janetsem ocurip sms yazya menem ynanmazcylyk edip janedjek diyip goyma diyip ynanman ahyr yuregm ynjaldyryp doganydygny bilsemde insony jennede igenipdim olam meni beyle dal hemezad birden boldy bagyshlay gidaydim diyip jennetjanam bar cyny bn meni ynandyrjak bolyardy menem bolya diyip ocurip baranson habar etmelidigni duydurdum we sholgun gaharyma spirtli icgilerden azowlak icip icimi sowatdym we sagadyn gich bolanyndan habarsyz jennede aylap aylap insonunda alyrdym gorsem garndash gyzlarnyn biri jennet yatyr diyip jogap berdi men bolsa tuzur diyip Gygyryp bashlapdym Jennetjan turdy we namcun habar etmedin diyip gygyryp tuzuryp aglatman bar yanda getirdim we ocurdim telfony ertesi gun ahli zadlary yadyma salyp ayladym jennet aldy aglayjak yalak gurleyardi namcun biz birbirmizi gowgoryasa namcun beyle zadlar diyyan diyip yene aglap enrap meni yadyndan cykar gerekdal sen diyip aglap aglap gozleri cish bolan Jennedin sesi mana bir dowzahyn ody yalak gorunyardi mana bu sozler awu pycak olum yassygy yalak esdilyardi jennetjan seydip bolya hemezad gowbolar diyip goyupdy ertesi gun irden aylap aylap telfony aldyryp bilman aldyryp hemezat ucin bagshla diyip otunc soradym olam sesini cykarnokdy men seyle bir Ony soyyardim onup bilmezdim bar aladam bar umyt berenim shol boldy ahyry oyune gelip baryaka onunde elim gulli garshy alayn diyip podezlarnyn onunde garashyp durdum ol bolsa mashyndan dushup ylgap menden onurti oylerine girip gitdi , sonam telefony aldyda meni unut meni bagyshla men indi senki dal meni cykaryalar diyip men gownume degdin senden beyle zadlaryn boljagyna garashamokdym diyip aglap aglap aglap sozler bn insonky gezek seydip telfony goyupdy , Bir dunyade olup bilemokdym iyyanim gecenok titrap bar gulluk yagdaylarym yatdan cykaryp cydaman gozlerimin yashlary irginsizdi seyle gyz ucin aglamak gaty dogry diyip pikir edyan sebabi bul soygudi biz 1,2 hepde gurleshman ugradyk janedsem janetme diyip goyardy Jennet gaty uytgedi emma yuregi uytganokdy ahyry birgun jennede gije jan eddim we zenan mashgalan biri aldyda jennet yok ol gudalary bn bazara gitdi diydi ustumden gaynag suw guylan yalak name ishleyanimi bilman donup telfonymy yere gacanny duymadym , Jennede kakasynyn ayal doganynyn ogly gudacylyga gelip we Jennetlerin yrza bolanyny we yakyn wagt toylarynyn bolyandygyny estdim sholgunler menin ucin durmushymda in ervet agyr gunleridi sebabi gullukda hemezad bashgacady seydip sentyabr ayynyn 2 ne toylarydy 1 na gije aylap bagtly bol nirde bolsanam meni yadyndan cykarma diyip yekeje soz diydim olam sagbol senem diyip aglap telfony goydy sagaman dan atypdy edaranyn gyrasynda yol gidyardi shol yolun ustunden gelnajy sesi yanlanyp ugrady name ishlejegmi bilemokdym yuregimin yzasy gozumin yashy akyp durdy gulukdaslarma bilirmejek bolup herzad edyadim emme olar bolsa mende nahili duygyn bashdan gecyanini bir eyyam duyyardylar gozumin onunden gelnajyn icinde ozminin soyup ysnyshyp in ynamdar soyen adamyn bir sacakdan corek iyen gelinligim bolmaly gelin kurteli gelnajyn icinde otyrdy seredip seredip gozlerim donup galypdy indi hemezad gutarypdy menucin ahli zad yalandy hemezad bosh biderekdi oyumdakiler bn janlashmamy kesipdim bar zaddan yanypdym, seydip gullugmy yurekagyry bolup dowam etdiripdim , Jennet gaydyp geldi 1 aydan son oylerne gelende oymeli gorenimde yuregim gyÿym gyÿym bolyady onunam yuregi seyledi Jennet gaytdy dine shonyn diridigni bilip yashamak mana nahili bagtdy ol okuwa Adamsynyn yanyna Gazagystana okuwa gidenini obanyn adamlaryndan esdipdim ol mana in durmushda ejemden sonky in eziz yurek bership ynanan adamymdy indi onyalak on gylygy yalak gyz dunya inmez oz soyenlernizin gadryny bilin seydip durmushda oz soyen gyzymyn cala gownune degip asyl oz durmushymyn gownune degen ekenim gaty okunyan arasynda janedyan prosta salamlashyan aramyz olup gidenok men dusuunyan gunanin mendedigne yone name etjek yazgytda seyle bek soyen yuregimin icinde baky yashar hemmamize allajan soyen yarynynyza dushmagynyz dileyan nahilek agyr degerdi oz soyup gurleshen gyzyny gozun onunde gelnajyda gecip gitse name ederdiniz siz aydyn ahyry name maslahat beryaniz nahilek duygy bashdan gecirerdiniz

Täzelikler, Jennedim tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir