Ýolbelet Foundation näme?
Ýolbelet daşary ýurtlaryň abraýly, ýokary bilim berýän okuw jaýlaryna okuwa tabşyrmaga ýolbeletlik etmek üçin açylan bir sahypadyr.

Ýolbelet Foundation arkasynda kimler bar?
Biz dürli ýurtda okaýan ýa-da işleýän ýaş oglan gyzlar.

Ýolbelet Foundation nirelere okuwa girmäge kömek edýär?
Dünýä ýüzündäki ähli ýokary okuw jaýlaryna girmäge ýolbeletlik edýär.

Ýolbelet Foundation bilen nädip habarlaşyp bolar?
Email: yolbelet.foundation@gmail.com
Instagram hasabymyz: @yolbelet.foundation
IMO hasabymyz: +447451217264
Medium hasabymyzdan bloglarymyzy yzarlap bilersiňiz: https://medium.com/@yolbelet.foundation

Bilim, sari tarapyndan 4 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir