Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ "Zyýarat" trilogiýasynyñ üçünji romany bolan "Gyrnak" romanynda geçen 90-njy ýyllarda örç neşe söwdasyndan we neşe belasy zerarly ýumrulan ojaklardan, göklügine orlan ýigitleriñ mähre mätäç ýaş gelinleriñ köýen ykballaryndan söz açylýar. Roman 1997-nji ýylda "Garagum" žurnalynda bölekleýin çap edilipdi.
"Gyrnak" romany ilkinji gezek www.kitapcy.ml saýtynda. Okamaga we kitap arhiwiñize ýükläp almaga howlugyñ.
http://kitapcy.ml/

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir