Köke ogrusy

Bir gün bir gyz aeroprtda garashyp oturdy, ucharyn howalanmagyna bolsa ep-eslije wagt bardy. Aeroportdaky dükandan bir kitap we bir guty köke aldy, oturmana yer tapyndy. Gyz kitabyn ichine girip okayardy. Gyz näche bilmediksirän bolsa-da, yanynda oturan adamyn ozune seyle gouni yetip aralarynda duran kokelerden yeke yekeden alyp iyip oturanyny bildi. Bir yandan kitabyny okap, beyleki yandan bolsa kokelerni iyip oturan gyzyn gozi sagatdady. Kökeler bolsa koke ogrusy tarapyndan barha azalyp baryardy. Gulagy sagadyn chykaryan tik tak seslerindedi, yöne sholar hem gyzy gaharlanmasyny basdyrybermeyardi. "Yumshak adam bolmasam,shu adamyn gözlerini gögerderdim" diydi öz yanyndan. Gyz her gezek kökä elini uzadanda yanyndaky ogry hem kem galmayardy. Gutyda in sonky koke galanda:" Göreli hany inni name ederkä?!" diyip gyz ichini gepletdi. Adam calaja ýyrsaryp gutudaky in sonky kokani aldy we ika boldi. Bir bolegini agzyna atdy, beylekisini bolsa gyza uzatdy. Gyz kokani gahar bln aldy we oz yanyndan:"Ey Huday naili gonimel,ozune gownu yetyan, godek adam!!! Üstesine sagbolsunam aydanok" didi. Öñ sheyle gaharlanan wagty yadyna dusmedi. Gyzyn munmeli ucarynyn howalanyandygyny anons edilende bolsa gyz uludan demini aldy. Zatlarny yygnap cykalga tarap yoneldi, koke ogrusyna bolsa yzyna owrulip seretmedem. Ucara mundi we yerine oturdy. Okap gutaryp baryan kitabyny almak ucin sumkasyna elini uzatdy we shonda gyzyn gozleri yanyp gitdi. Gozunun onunde bir guty koke!!! "Bular menki bolsa onda halkiler onunkydy we her birini men bilen paylashdy" . Ötünç soramak ucin gija galanyna gynandy. Ozune gowni yetyan we godek KÖKE OGRUSY gyzyn özüdi....
Awtorynyn kimdigini tapyp bilmedim

Edebiýat, enkaaa tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir