kitapcy.ml saýtynyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!
Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcylar.ml saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler saýtyñ elektron salgysyna ugradyp bilerler.
Şeýle-de saýtda halypa ýazyjylar Osman Ödäniñ, Agageldi Allanazarowyñ, Öwezdurdy Nepesowyñ, Goçy Annasähedowyñ, Annatagan Nurgeldiýewiñ, Şahymerdan Saryoglynyñ, Juma Hudaýgulynyñ, Reýimbaý Sabyrowyñ, Ahmet Mämmedowyñ, Şirinjemal Geldiýewanyñ, Oguljemal Çaryýewanyñ, Ogulgerek Ussaýewanyñ, hazirki zaman ýaş yazyjylardan Serdar Ataýewiñ, Şirhan Allaberdiýewiñ, Begli Gowşakowyñ, Goçmyrat Orazberdiýewiñ, Myrat Hudaýgulynyñ õz hödürlemeginde kyssa eserlerini, taryhçy alymlarymyz Jumadurdy Annaorazowyñ, Gurtnyýaz Hanmyradowyň, Jepbarberdi Hatamowyñ, Öwez Gündogdyyewiñ, Bayramdurdy Gurbanowyñ, Hemra Ýusubowyñ... we başgalaryñ makalalaryny, mirasgärleriñ toplan halk döredijiligini... okap giñden tanyşyp bilersiñiz. Saýtymyzyñ agzasy bolmaga, saýtyñ awtorlar toparyna girmegiñize we siziñem saýtyñ edebi goruna goşant goşmagyñyza, saýtymyzyñ okyjysy bolmaga çagyrýarys..

Täzelikler, wagt tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir