Haysysy ynandyryjy? 1-nji:Oglan gulluga gidýä, gullukdan täzesini tapýa, öýlenip çagaly bolup gelýä, poyuzda üýşüp gelýäler! 2-nji: Gyz oglan gulluga gidende başgasyny tapýa, oglan gelinçä eýýäm çagaly bolýa.
Gyzlar iki topara bölünýäler. 1-njisi: Öz peýdasy/baýlyga bolan höwesi sebapli sozini pozyar. Kicirak bir bahanajyk tapyada davai diýýä. Ýöne mundanam beteri, soñ boýunam alanok sol oglan bn gurlesenini. 2-njisi: Özi islemeýa,ýöne ene-atasy başga birine berýä! Ine bu durmuş sahnasynda-da ýene gyzlar günäkär! Ene-atañ, maşgalañ ýagdaýyny bilýän bolsañ ilki näme üçin soýdüñ? Näme üçin söýdürdiñ? Name üçin birine umyt berdiñ?
Amerikan bilen türkmeniñ ýüreginde näme tapawut bar? Amerikanyñ ýüregi urya, gany aýlap(pump edip) durýa. A türkmeniñ ýüregi bolsa beýle däl! Türkmenki söýmeli. Söýmeli, soňam köýmeli. Soñ ýene ýanmaly. Söýgiñ soñy garañky sahna!Çyrasy sönük. Çyrany ýaksañ, iki zady görip bilýäñ. Birinjisi seni söýýän diýen adam seni aldapdyr, ikinjisi ýüp taýýarlap goýupdyr, "senki bolmasam ýerki bolýan" diýip. Köplenjem birinji wariant dogry bolup çykýa. Sebäbi bu durmuş, soñy "bad ending". Ýok munda " happy ending". it is not a dream works' studio.

Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 5 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir