Essalawmaleýkum, Hormatly Türkmen internet ulanyjylary!! Ine bugün Size täze Türkmen web saýty barada habar berýäs. Elbetde, köp funksiýalar ýok bolup biler. Emma, dama-dama köl bolar diýlişi ýaly, hemme zat assa ýuwaş bolar. Indi bolsa Size, saýtyň käbir mümkinçiliklerini tanyş etsem. Ýagny:

1. Forum - bu bölüm saýtymyzyň esasy bölümi bolup, bu bölümde Siz mowzuk döredip, döredilýän mowzuklary teswirläp, halan mowzuklaryňyza Haladym/Halamadym basyp, halan teswirleriňize +- we sag bolsun goýup bilersiňiz.

2. Pikirler - bu bölümde bolsa öz dostlaryňyz, tanyşlaryňyz bilen gyzgyn pikir alyşyp bilersiňiz.

3. Fotoalbomlar - bu bölümde öz Fotoalbomyňyzy döredip albomuňyz içine fotosuratlary ýükläp bilersiňiz. Islegleriňize görä Albomy diňe özüňiz, dostlaryňyz, hemme görer ýaly edip bilersiňiz. Mundan başga-da isleseňiz Alboma açar söz hem goýup bilersiňiz.

we ş.m.

Gürrüňi köpeltmäýin, galan mümkinçilikler bilen saýtdan doly peýdalanyp tanşyp bilersiňiz.

Biziň salgymyz: http://dostluk.ru

© Aly_Ilamanow

Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir