Men-ä okuwçy döwrüm kän bir gyzykly bolmasa boldugyndan klasdaşlar bn gyzyklandyrýadyk. Bedenterbiýe diňe gyzlara 5lik goýýady, höweslendirenokdy okuwa diňe tanyşlaryna 5 lik goýardy. Soňa bizem tanşy bolup çykdyk we Bäşligiň ugruna düşdük. Himiýa mugallym gowşagrakdy özi bilenok känbir ýöne para almagy gowy görensoň diňe 3lük goýardy. Ýöne känbir kelle-de ýokdy, her gezek sapaga geçmeliler geçen sapaga 5lik goýdurýady özüne;)) olam bahalar ýetik diýip dawolny bolup oturýady;)) Gündelig-ä ene-atamyzyň ýüzüni gol çekip ber dp soňky gezek 7-nji klasda görendiris;)) Kim ýene goşmakçy gyzykly wakalary okuw döwründen?!

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir