Pulsuzlyk gowy zada dälaý, o zadam mydama menden uzakda, şony çekýän magnit ýokmaý kisä tarap, karoçi özümem Ýaltamuhammediň ÝatmakdanBaşgaHalaýanZadymÝok diýen oglunyň körpesi men. Biziň garyndaşlarymyz bn ir döwürler Puluň garyndaşlary sögüşipdirler diýä klasdaşym Besdir. Kän oň sözlerine ynanamok özümä. Azajyk dogruçylragam ol, şoň üçinem halamok men şol Besdiri. ÝatanaBerseňMaňaBer diýen dostumam meň tarapymda, köplenç biz bile gezýäs, Parkda zatda aýlansagam şoň bn, prosta aýlanýas, marožna ýa suw almag-a pulumyz ýok biziň. Ýöne KakamBerseMeseleÝok diýen dostumyzy ýanymyza aýlanmaga äkidenimizde şol birzatlar alyp berýä bize. Karoçi özüm barada aýtjaklarym şular. Wii Meň adymam BaýBolsun. Baý bolaýyn diýip dakypdyr atam adymy.
Indi men adyma eýe bolmak üçin birzatlara etmeli, bolmasa obadaşlamam köp degýäler maňa. Indi asyl mesele sizden şol adyma eýe bolmak üçin gerekli maslahatlar. Araňyzda BaryňyzdanKöpBilýän atlyňyz bar bolsa sizem adyňa eýe bolan bolsaňyz maňa.kömek ediň;)))

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir