Görogly ýok,gyljyndan gan saçara,
Beýle mydar dowam eder haçana?
Her kim Ezraýyla göz dikip otyr,
Betbagt halkym,günüň galdy ajala.
G.S

Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir