"Uzak-uzak ýyllar" atly ilkinji romany arkaly türkmen prozasy bilen halk köpçüliginiñ arasyna köpri salan ussat ýazyjy, "Pyragy", "Jylawsyz sähra", "Garry töññäniñ baldaklary", "Hemişelik dogan Gün", "Parlamentiñ synmagy", "Bedew dünýäsi", "Döwletbaşy", "Iñ soñky tomus", hususanam "Zyýarat", "Kyýamat-magşara çenli", "Gyrnak" romanlary bilen adygan (jemi alanda 30-a golaý romanyñ awtory), "Güjüm", "Garawul", "Didar", "Süýji dünýä", "Gara gaplañ" powestlerini, "Daş" pýessasyny, "Aýdere" poemasyny ýazan, ýüzlerçe hekaýalaryñ we başga-da birnäçe ylmy kitaplaryñ awtory, Ýusup Balasagunlynyñ dünýä belli "Kutadgu bilig" poemasyny ilkinji gezek dolulugyna hazirki zaman türkmen diline geçiren, ussat şahyr, Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy, filologiýa ylymlarynyñ doktory, professor Öwezdurdy Nepesowyñ soñky ýyllarda döreden täze "Ak guwlary atmañ", "Köne mülk", "Dirilik suwy" romanlary, "Emgek" powesti we hekaýalary ilkinji gezek www.kitapcy.ml edebi-çeper saýtynda okyjylar köpçüligine ýetirilýär.
Sahypamyza çagyrýarys!!!

@Kitapçy

Bellik: Kitaphana bölümimizden romanlary we beýleki eserleri özûñize almak üçin saýtymyza agza bolmak hökmanydyr.

www.kitapcy.ml

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir