Seýitmyrat Geldiýew ~ häzirki zaman türkmen poeziýasynyñ seýrek we juda kynlyk bilen gazanan uly zehini...
Biziñ bu kesgitlemämiziñ añryýany bilen dogrudygyna onuñ beýleki şahyrlar beýle-de dursun, hatda biri-birini gaýtalamaýan we meñzemeýän goşgulary hem aýdyñ güwä geçýär. Seýitmyrat Geldiýewiñ goşgular ýygyndysy ilkinji gezek www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper saýtynda. Okamaga howlugyñ !!!

Edebiýat, wagt tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir